Στὴ γιαγιὰ τοῦ Στὴβ καὶ τῆς Κατερὶνας…αιωνία η μνήμη…

Απριλίου 21, 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κατουνὰκια

Απριλίου 21, 2015

DSC_0163

Σκοτεὶνασ᾽ ἡ ψυχὴ μου (Λὸρδου Βὺρωνος)

Απριλίου 21, 2015

Ι.

Σκοτεὶνιασ᾽ ἡ ψυχὴ μου-Δοξὰρι ὁλὸφτερο

τὴ λὺρα οἱ ὰκοὲς μου ἀντὲχουν μοναχὰ.

Ἂναψε στὰ χὲρια σου τὸ ὸργανο

λὰβα ὁ καημὸς τ᾽αὐτιὰ μου νὰ χτυπᾶ.

Ἂν στὴν καρδιὰ μου μιὰ ἐλπὶδα εἶναι ν᾽ ἀνθὶσει,

ὁ ἦχος σου τὴ ζεσταὶνει νὰ πεταχτεῖ ξανὰ.

Ὃταν σ᾽ αὐτὰ τὰ μὰτια τὸ δὰκρυ ἀναβλὺσει,

στὰ μὲσα θὰ τρὲξει ν᾽ ἀρπὰξουν τὰ μυαλὰ.

ΙΙ.

Μὰ ρὶξ᾽τὴ δοξαριὰ ἲσια βαθειὰ μ᾽ ὁρμὴ,

κι οὒτε ν᾽ ἀφὴσεις τὴ χαρὰ νὰ βγεῖ μπροστὰ.

Νὰ κλἀψω πρὲπει, σοῦ τὸλὲω τραγουδιστὴ,

ἀλλιῶς θὲ νὰ τσακὶσει αὐτὴ ἡ βαριὰ καρδιὰ.

Γιατὶ στὶς πὶκρες μὲσα ἒχει ἀνατραφεῖ,

καὶ στὶς ἀγρὺπνιας τὴ σιωπὴ καιρὸ ριγμὲνη.

Τὼρα ποὺ δικὰστηκε τὰ χειρὸτερα νὰ ἰδεῖ,

θὰ σπὰσει εὐθὺς- ἂν δὲ λυγὶσει τραγουδισμὲνη.

 

(Λὸρδου Βὺρωνος-ἀπὸ τὶς Ἐβραϊκὲς μελωδὶες-μτφ.Κων.Μπλὰθρας Ἀπρ.2015)

Modotti Tina 1896-1942 (γεννὴθηκε στὴν Ἰταλὶα ἒζησε στὴν Ἀμερικὴ)

Απριλίου 21, 2015

Modotti Tina 11

Kαλὴ ἐβδομὰδα (Μιχὰλης Σιγανὶδης-γλυκὸ μου χῶμα-)

Απριλίου 20, 2015

Σ᾽εἶδα νὰ κλαῖς (Λὸρδου Βὺρωνος)

Απριλίου 20, 2015

Ι.

Σ᾽εἶδα  νὰ κλαῖς- λαμπρὸ μεγὰλο δὰκρυ

βγῆκε ἀπ᾽τὰ μὰτια τὰ γλαυκὰ.

Σὰ νὰ μοῦ φὰνηκε πὼς στὴν ἂκρη

πετὰχτηκε μιὰ στἀλα βιολετιὰ.

Σὲ εἶδα νὰ χαμογελᾶς- ἡ λὰμψη

τοῦ ζαφειριοῦ μπροστὰ σου ἐχὰθη.

Δὲν ἂντεξε τὰ ζωηρὰ τὰ θὰμβη

ξὲχειλα ὰπὸ τῶν ματιῶν τὰ βὰθη.

ΙΙ.

Σὰ σὺννεφα πὲρα ποὺ ὰπ᾽τοῦ ἣλιου

τ᾽ἂναμα χρυσὼνουν καὶ μαβὶζουν,

καὶ χὰνονται στὶς σκιὲς τοῦ δειλινοῦ

ὣσπου ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ σβὴσουν,

ἐτοῦτα τὰ χαμὸγελα στὶς σκὲψεις τὶς βαριὲς

τὶς λαμπερὲς τους ρὶχνουν χαρὲς.

Λιακὰδα ποὺ πὶσω της ἀφὴνει φωτεινιὰ

καὶ λαμπροφορεῖ συνὰμα ἡ καρδιὰ.

-1815-

(Λὸρδου Βὺρωνος,ὰπὸ τὶς Ἐβραϊκὲς μελωδὶες,μετὰφραση:Κωνσταντῖνος Μλὰθρας-Ἀθὴνα Ἀπρὶλιος 2015-)

 

 

Modotti Tina 1896-1942 (γεννὴθηκε στὴν Ἰταλὶα ἒζησε στὴν Ἀμερικὴ)

Απριλίου 20, 2015

Modotti Tina 08

Κατουνὰκια

Απριλίου 20, 2015

DSC_0145

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ

Απριλίου 19, 2015

(Ιωάν. 20,19-31)

19. Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.

20. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.

21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.

22. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον·

23. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

24. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

25. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρα μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

26. Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν.

27. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

28. καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.

29. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

30. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

31. ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

Μεθ᾽ ἡμὲρας ὀκτὼ …(Θρ.Στανὶτσας)

Απριλίου 19, 2015

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 29 other followers