Ε ‘ Κυριακὴ Νηστειῶν (Μαρὶας τῆς Αἰγυπτὶας)

Μαρτίου 29, 2015

(Μάρκ. 10,32-45)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα καὶ μαθητάς αὐτοῦ καί 32. ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,

33. ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι,

34. καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

35. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν.

36. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν;

37. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.

38. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;

39. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε·

40. τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.

41. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 42. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·

43. οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,

44. καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος·

45. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι,

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

 

 

Κατουνὰκια

Μαρτίου 29, 2015

DSC_0138

Παναγὶα Ὀδηγὴτρια (λεπτομὲρεια εἰκὸνας του ζωγρὰφου Ἀ.Φωκᾶ)

Μαρτίου 28, 2015

DSC_0028.NEF

Ἡ Παναγὶα (Λ.Παπαδὸπουλος)

Μαρτίου 28, 2015

Όπου πίκρα και ορφάνια
και φτωχολογιά
με τα μάτια βουρκωμένα
βρίσκεται η Παναγιά

Πότε γνέθει πότε υφαίνει
πότε τραγουδεί
πότε σκύβει να φιλήσει
κάποιο άρρωστο παιδί

Και την άλλη μέρα νάτη
πάλι απ’ το πρωί
να μας λέει κάντε κάτι
για ν’ αλλάξει η ζωή

Ἡ Παναγὶα (στὶχοι:Λ.Παπαδὸπουλος, τραγοὺδι:Γ.Νταλὰρας)

Μαρτίου 28, 2015

Παναγὶα Γλυκοφιλοῦσα -λεπτομὲρεια-(τοῦ ζωγρὰφου Α.Φωκᾶ)

Μαρτίου 27, 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ἀκὰθιστος Ὓμνος (Β.Νικολαῒδης-Β.Ἐμανουηλὶδης)

Μαρτίου 27, 2015

Κατουνὰκια

Μαρτίου 27, 2015

DSC_0130.NEF

Μιὰ παιδὶσκη στὸν κῆπο (Β.Καραβὶτης)

Μαρτίου 27, 2015

Σὰν νὰ ἐπαληθεὺουν τὰ μὰτια μου

τὴν ἀνὴκουστη φὴμη ὃτι

κυκλοφορεῖ πρὸς στιγμὴν

στὸ ἀνθισμὲνο χῶμα

ἓνα μοναδικὸ ἀντὶδοτο

κατὰ τῆς φθορᾶς.

 

(Βασὶλης Καραβὶτης -Ἀπὸηχα-Μελὰνι)

Michael Ackerman 1967- Ἀμερικανος φωτογρὰφος)

Μαρτίου 27, 2015

Michael Ackerman  10


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 29 other followers