Το μυστικό (Χ.Δημητρακακη)

Δεκέμβριος 9, 2019

05751494-683E-41C0-AB8A-709F20C70589.jpeg

Στο δάσος…

Δεκέμβριος 9, 2019

0C4F2D00-82DD-440D-8E4B-B0A66189AEAD.jpeg

Κυριακὴ Ι’ Λουκᾶ

Δεκέμβριος 8, 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για ι λουκα

(Λουκ. 13,10-17)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἣν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς

10. ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι.

11. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές.

12. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου·

13. καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν.

14. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

15. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;

16. ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

17. καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.

 

Αγία Αικατερινα

Δεκέμβριος 8, 2019

D6386F6B-4A12-4C40-B4F0-FBFE6956E307.jpeg

Στο ναό…

Δεκέμβριος 8, 2019

62A13C6D-D7CF-40A7-821A-7C585E5D7067.jpeg

Της εποχής…

Δεκέμβριος 7, 2019

BC5FF622-C1B0-482E-95F0-9925B64A0464.jpeg

Άτιτλο (Χ.Μαγουλας)

Δεκέμβριος 7, 2019

CF415EE9-3501-469B-BA95-3B513798237B.jpeg

Άγιος Νικόλαος (Αγ.Νικολαος Ορφανός 14ος αι.Θεσσαλονικη)

Δεκέμβριος 6, 2019

93F0790F-1E03-4D7E-9F1E-DD78F976A63F.jpeg

Στο εικονοστάσι…

Δεκέμβριος 6, 2019

81359A8F-578D-4210-B3DC-0C7B19F4AA90.jpeg

Η μνήμη της βροχής(Δ.Καραμβαλης)

Δεκέμβριος 5, 2019

E32752BA-7705-472E-9B6B-6D3F0B096705.jpeg