Archive for Ιουνίου 2011

Σύναξις των Αγίων ενδόξων και Πανευφήμων Αποστόλων

30 Ιουνίου, 2011

Τ Λ’ το ατο μηνς (ουνίου), Σύναξις τν γίων νδόξων κα πανευφήμων ποστόλων τν ΙΒ’, κα δήλωσις πως κα πο καστος ατν κήρυξε κα τελειώθη.

Στίχοι

Τιμ θεοπτας δώδεκα Χριστο φίλους,

ρωας νδρας κα θεος τολμ λέγειν.

Δώδεκα εκλεέας τριακοστ γείρει μύστας.

Πέτρος.

Πέτρος πόστολος, κα πρτος τν Μαθητν, πρότερον τ εαγγέλιον κηρύ¬ξας ν ντιοχεία, πειτα ν Πόντω κα Γαλατία κα Καππαδοκία, σία τ κα Βιθυνία, κατλθε μέχρι Ρώμης ατς. Κα δι τ παρευδοκιμσαι ατν ν τος θαύμασι τν Σίμωνα μάγον, π Νέρωνος σταυρωθες κατ κεφαλς, τελειοται.

Ἀνδρέας.

νδρέας πόστολος, πρωτόκλητος κα δελφς Πέτρου, ες πάσαν τν παράλιον Βιθυνίας τ κα Πόντου κα ρμενίας τν Χριστν κηρύξας, κα ποστρέψας δι το Πόντου κα Βυζαντίδος, κατλθε μέχρι τς λλάδος» κα ν Πάτραις τς χαίας π Αγεάτου σταυρωθες, τελειοται.

Ἰάκωβος.

άκωβος πόστολος, το Ζεβεδαίου, ν πάση τ ουδαία τν Χριστν κηρύξας, π ρώδου το γρίππα, δι τ επαρρησίαστον ατο, μαχαίρα ναιρεται.

Ἰωάννης.

ωάννης Εαγγελιστής, κα δελφς ακώβου, π τ στθος το Χριστο ναπεσν, ν σία κα ν Πάτμω π Δομετιανο ξορισθες, κα πολλ πλήθη προσαγαγν τ Χριστ, ποστρέψας ν φέσω, ν ερήνη νεπαύσατο, πλήρης μερν πάρχων.

Φίλιππος.

Φίλιππος π Βησθαϊδ τς Γαλιλαίας, συμπολίτης νδρέου κα Πέτρου, κα ατς ν τ σία κα εραπόλει, σν Μαριάμνη τ δελφ ατο κα Βαρθολο¬μαίω, τν Χριστν κηρύξας, π τν λλήνων σταυρωθες, τελειοται.

Βαρθολομαῖος.

βαρθολομαος πόστολος, νδος τος καλουμένοις Εδαίμοσι κηρύξας τ το Χριστο εαγγέλιον, σταυρ προσηλωθες ν λβανοπόλει, ν ατ τελειοται’ τ δ γιον ατο Λείψανον, ν λάρνακι μβληθέν, τ θαλάσση ναπορρίπτεται.

Θωμάς.

Θωμάς, κα Δίδυμος, Παρθοις κα Μήδοις, Περσαις κα νδος, τος καλουμέ¬νοις Εδαίμοσι, κηρύξας τ το Χριστο εαγγέλιον, κα π’ ατν λόγχαις διατρωθες τελειοται.

Ματθαῖος.

Ματθαος κα Λευί, κα δελφός του ακώβου το λφαίου, Τελώνης κα Εαγγελιστής, κα ποιήσας δοχν μεγάλην τ ησο, κοιμήθη ν εραπόλει τς Συρίας, δι πυρς τελειωθες.

Ἰάκωβος Ἀλφαίου.

άκωβος λφαίου, κα δελφς Ματθαίου, (μφότεροι γρ τν λφαον σχον πατέρα), π τν πίστων σταυρ ναρτηθες, τελειοται.

θαδαῖος.

ούδας ακώβου, παρ μν τ Λουκ, ν τ τ Εαγγελίω κα τας Πράξεσιν, ούδας νομαζόμενος, παρ δ Ματθαίω κα Μάρκω, θαδδαος κα Λεββαος καλούμενος, δελφς κατ σάρκα χρηματίζων το Κυρίου μν ησο Χριστο, ν Μεσοποταμία κηρύξας τ εαγγέλιον, στερον κοιμήθη ν ραττ τ πόλει, π πίστων ναρτηθες κα τοξευθες.

Σίμων.

Σίμων π Καν τς Γαλιλαίας, κα Ναθαναλ ν τ κατ ωάννην εαγγελίω νομαζόμενος, πάσαν τν Μαυριτανίαν, κα τν τν φρν χώραν διελθν, κα κηρύξας τν Χριστόν, σταυρωθες π’ ατν τελειοται.

Ματθίας.

Ματθίας, ντ το προδότου συγκαταριθμηθες τος ποστόλοις, ν τ Αθιο¬πία κηρύξας τν Χριστόν, κα πολλας τιμωρίαις π’ ατν ακισθες, τ πνεμα τ θε παρατίθεται.

Τας τν γίων κα πανευφήμων ποστόλων πρεσβείαις, Θεός, λέησον μς.

μήν.

 

 

Εορτή χαρμόσυνος…(απο την Ι.Μ.Γρηγορίου Αγιου Όρους)

29 Ιουνίου, 2011

Lee Friedlander 1934- (Αμερικανος φωτογράφος και ζωγράφος )

29 Ιουνίου, 2011

Των Αγίων ενδόξων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου

29 Ιουνίου, 2011

Σταύρωσις εἶλε κήρυκα Χριστοῦ Πέτρον,

Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν πλάνην.

Τλὴ ἐνάτη Σταυρὸν Πέτρος εἰκᾶδ’ ἄορ δὲ γὲ Παῦλος.


Ὁ Πέτρος καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωνά, ἀδελφός του Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου.

 Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἀνδρέας ἦταν ψαράδες στὴ λίμνη Γεννησαρέτ. Εἶχε νυμφευθεῖ στὴν Καπερναούμ, ὅπου ἔμενε οἰκογενειακὰ μαζὶ μὲ τὴν πεθερά του.

 Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔφθασε στὴ λίμνη τῆς Γεννησαρὲτ συνάντησε τοὺς δύο ἀδελφοὺς Πέτρο καὶ Ἀνδρέα οἱ ὁποῖοι ἔριχναν τὰ δίχτυά τους.

 Ἀμέσως μετὰ τὴν κλήση τους, ἄφησαν τὰ δίχτυα καὶ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Ψαρὰς στὸ ἐπάγγελμα, ἦταν τύπος αὐθόρμητος, ὁρμητικός, καὶ τὴ ζωὴ τοῦ κοντὰ στὸ Χριστὸ τὴ μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, ἐνῶ τὴν ἀποστολική του δράση, ἀπὸ τὶς πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἔγραψε καὶ δύο Καθολικὲς Ἐπιστολές, μέσα στὶς ὁποῖες νὰ τί προτρέπει τοὺς χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε, ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη» (Ἃ΄ Πέτρου, ἐ΄ 8).

Δηλαδὴ ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί. Διότι ὁ ἀντίπαλος καὶ κατήγορός σας ὁ διάβολος, σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχᾶται, περιπατεῖ μὲ μανία καὶ ζητάει ποιὸν νὰ τραβήξει μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ νὰ τὸν καταπιεῖ.

 Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ὁ Πέτρος, δίδαξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Ἰουδαία, στὴν Ἀντιόχεια, στὸν Πόντο, στὴν Γαλατία, στὴν Καππαδοκία, στὴν Ἀσία καὶ τὴ Βιθυνία.

 Κατὰ τὴν παράδοση (ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἱστορικὰ διασταυρωμένο) ἔφτασε μέχρι τὴν Ρώμη, ὅπου ἐπὶ Νέρωνος (54-68μ.Χ.) ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο, ἀφοῦ τὸν σταύρωσαν χιαστί, μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω περὶ τὸ ἔτος 64 μ.Χ.

 

Ὁ δὲ Παῦλος γεννήθηκε στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας σὲ ἕνα χωρίο ποὺ ὀνομάζεται Γίσχαλα καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν σκληρὸς διώκτης τοῦ Χριστιανισμοῦ.

 Τὸ 36 μ.Χ. περίπου, ὅταν κάποτε μετέβαινε στὴ Δαμασκὸ γιὰ νὰ διώξει καὶ ἐκεῖ χριστιανούς, ἔγινε θαῦμα στὸ ὁποῖο φανερώθηκε ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τὸν πρόσταξε νὰ πάει στὸν Ἀνανία ὁ ὁποῖος τὸν κατήχησε καὶ τὸν βάπτισε.

 Ἔτσι, ἔγινε ὁ μεγαλύτερος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα καὶ τὴν ζωὴ τοῦ γι’ αὐτό.

 Ὀνομάστηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα καὶ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, λόγω τῶν τεσσάρων μεγάλων ἀποστολικῶν περιοδειῶν του.

 Εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 Συνέγραψε 14 ἐπιστολὲς πρὸς τὶς Ἐκκλησίες τὶς ὁποῖες ἐκεῖνος ἵδρυσε.

Τὴ ζωή του μὲ τὶς περιπέτειές του θὰ τὰ δεῖ κανείς, ἂν μελετήσει τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τὶς 14 Ἐπιστολές του στὴν Καινὴ Διαθήκη.

 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλει κάθε χριστιανός, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, νὰ αἰσθάνεται καὶ νὰ λέει: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς» (Πρὸς Γαλάτας β΄ 20). Δηλαδή, δὲ ζῶ πλέον ἐγώ, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός. Καὶ ἀκόμα, «τὰ πάντα καὶ ἐν πάσι Χριστὸς» (Πρὸς Κολασσαεῖς γ΄ 11)

. Νὰ διευθύνει, δηλαδή, ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τὶς ἀνθρώπινης ζωῆς μας ὁ Χριστός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο (χωρὶς νὰ εἶναι ἀπόλυτα ἱστορικὰ διασταυρωμένο) δὶ’ ἀποκεφαλισμοῦ στὴ Ρώμη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 64 – 67 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότη τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τὴ οἰκουμένη δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἠμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.

 

Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν, τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πάσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.

Amy Winehouse – Just Friends

28 Ιουνίου, 2011

Nίκος Β.Λαδάς

28 Ιουνίου, 2011

1)

Πυγολαμπίδες

κι ἡ ἀνάσα σου πλάθει

καινούργιες μέρες.

2)

Δάκρυ χέουσα

ἡ ποίηση στολίζει

τοὺς σκοτωμένους.

3)

Σιγή τῆς νύχτας

καὶ παραλογισμένες

κλαῖν Ἐρινύες

(Ν.Β.Λαδὰ-ΧΑΪ-ΚΑΪ-Ἐκδόσεις Μαυρίδης Ἀθήνα 1983)

Απο τον Παντελή…

28 Ιουνίου, 2011

Απο τον Χόρχε…

28 Ιουνίου, 2011

Lee Friedlander 1934- (Αμερικανος φωτογράφος και ζωγράφος )

28 Ιουνίου, 2011

Καλή εβδομάδα ! ! !

27 Ιουνίου, 2011