Archive for Μαρτίου 2014

Καλή εβδομάδα-(Arvo Part – Sueño de Angel )

31 Μαρτίου, 2014

Ποιητική τέχνη (Archidald MacLeish)

31 Μαρτίου, 2014

Ἕνα ποίημα θά πρέπει νά ΄ναί χειροπιαστό καί βουβό
σάν φροῦτο στρογγυλό

Ἄλλαλο
σάν τά παλιά μενταγιόν στό χέρι

Σιωπηλό σάν τή φθαρμένη σάν μανίκι πέτρα
τοῦ πρεβαζιοῦ τοῦ παραθύρου πού χορτιάριασε-

Ἕνα ποίημα θά πρέπει νά ΄ναί ἀκίνητο στό χρόνο
σάν νά ἀναριχάται ἡ σελήνη

Φευγάτο, ὅπως ἐλευθερώνει ἡ σελήνη
κλαδί-κλαδί τά νυχτο-διαπλεγμένα δέντρα.

Φευγάτο,ὅπως ἡ σελήνη πίσω ἀπό τά φύλλα τοῦ χειμώνα,
μνήμη τή μνήμη τό μυαλό-

Ἕνα ποίημα θά πρέπει νά ΄ναί ἀκίνητο στόν χρόνο
σάν νά ἀναρριχᾶται ἡ σελήνη

Ἕνα ποίημα θά πρέπει νά ἰσοῦται μέ τό:
μή ἀληθινό

Γιά ὅλο τό ἱστορικό του πόνου
ἕνα ἄδειο ἄνοιγμα τῆς πόρτας κι ἕνα πλατανόφυλλο

Γιά τήν ἀγάπη
τή γερμένη χλόη καί δυό φῶτα πάνω ἄπ΄τό θαλασσινό νερό-

Ἕνα ποίμα δέν θά πρέπει νά σημαίνει
ἀλλά νά μένει.

(Τά ὡραιότερα ποιήματα τοῦ κόσμου-ἐκδόσεις Ἄγνωστο-)

Louis Faurer (Αμερικανος φωτογράφος 1916-2001)

31 Μαρτίου, 2014

Louis Faurer 21

Στην παραλιακή

31 Μαρτίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Δάφνη

31 Μαρτίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Δ΄Κυριακή Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

30 Μαρτίου, 2014

Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Μάρκ. 9,17-31)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων·

17. διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.

18. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.

19. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν.

20. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.

21. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν.

22. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

23. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.

24. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.

25. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.

26. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.

27. ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.

28. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό.

29. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

30. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ·

31. ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

Δάφνη

30 Μαρτίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Μουσική (Percy Bysshe Shelley)

29 Μαρτίου, 2014

Ἡ μουσική, ὅταν κάποιες βελούδινες φωνές
πεθαίνουν,
Δονεῖται μές στή μνήμη-
Οἱ εὐωδιές,ὅταν κάποιες γλυκειές βιολέτες
ἀρρωσταίνουν,
ζοῦν μέσαστις αἰσθήσεις
π΄ἀναζωογονοῦν.
Φύλλα ἀπό τριαντάφυλλο,
ὅταν τό τριαντάφυλλο
δέν ἔχει πιά ζωή.
Στοιβάζονται γιά τοῦ ἀγαπημένου
τό κρεβάτι
Ἔτσι κι οἱ σκέψεις σου,
ὅταν θά εἶσαι παρελθόν.
Μόνο ἡ ἀγάπη θά συνεχίζει
τόν ὕπνο τῆς τόν ἐλαφρόν.

(Τά ὡραιότερα ποιήματα τοῦ κόσμου-ἐκδόσεις Ἄγνωστο-)

Louis Faurer (Αμερικανος φωτογράφος 1916-2001)

29 Μαρτίου, 2014

Louis Faurer 20

Στην παραλιακή

29 Μαρτίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA