Archive for Αύγουστος 2016

Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν (Λ.Τσαμαντὰνη)

31 Αυγούστου, 2016

1)

Οὐρανὸ καὶ γῆ

μὸνη πὰντα ἑνὼνεις

ψιλὴ βροχοὺλα.

2)

Τὰ μικρὸτατα

λουλοὺδια τῆς ρὶγανης

ποιὸς τὰ προσὲχει;

3)

Ὣριμες ρὸγες᾽

τσαμπὶ σταφὺλι ὑμνεῖ

τὴ βαρὺτητα.

 

(Λ.Τσαμαντὰνη-Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν-Γαβριηλὶδης)

Robert Frank (1924-Ἀμερικανὸς φωτογρὰφος)

31 Αυγούστου, 2016

Robert Frank  24.jpg

Αὒγουστος-Ν.Παπὰζογλου-

30 Αυγούστου, 2016

Xαϊκοῦ (Ε.Ρὰζου)

30 Αυγούστου, 2016

1)

Μὲς στὴ σιωπὴ

τοῦ πρωϊνοῦ ξυπνὴματος

καμπὰνες ἀκοὺω.

2)

Ξὺπνησα μὲ μιᾶς !

``Πλὰσμα´´εἲπες κι ἐχὰθης.

ἀκὸμα ψὰχνω.

3)

Ἂσκοπος δρὸμος

χιλιοειπωμὲνα λὸγια

Αὒριο θὰνατος.

 

(Ἒστα Ρὰζου-Στον ἒρωτα παἰρνεις σχὴματα-Πρὼτη γραφὴ)

Robert Frank (1924-Ἀμερικανὸς φωτογρὰφος)

30 Αυγούστου, 2016

Robert Frank  21

Ἀπὸ τὰ Κατουνὰκια

30 Αυγούστου, 2016

_8133181.JPG

Ἡ ἀποτομὴ τῆς τιμὶας κεφαλῆς τοῦ Ἁγὶου Ἰωὰννη τοῦ Προδρὸμου

29 Αυγούστου, 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για αποτομη τιμιασ κεφαλησ ιωαννου προδρομου

Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ’ ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.
«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».
Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος ζει ακόμα.
Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου.
Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε.
Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος ότι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της.
Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη. Πράγμα που τελικά έγινε.
Έτσι, ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες.
Και να τι λένε οι 24 πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης στο Θεό για τους διεφθαρμένους:
«ἦλθεν… ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθήναι… καὶ διαφθείραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν».
Ήλθε, δηλαδή, ο καιρός της ανάστασης των νεκρών για να κριθεί ο κόσμος και να καταστρέψεις (Θεέ μου) εκείνους, που με τη διεφθαρμένη ζωή τους διαφθείρουν και καταστρέφουν τη γη.

Leaving Home, Coming Home: A Portrait of Robert Frank (2005)-ἀπὸ τὴν Εὒα Στεφανὴ-

29 Αυγούστου, 2016

Robert Frank (1924-Ἀμερικανὸς φωτογρὰφος)

29 Αυγούστου, 2016

Robert Frank  26

Κυριακὴ Ι᾽ Ματθαὶου

27 Αυγούστου, 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για ι ματθαιου

(Ματθ. 17,14-23)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἄνθρωπος τίς προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ,

14. γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων·

15. Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.

16. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.

17. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη ἕως πότε ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.

18. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

19. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

20. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 21. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

22. Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων

23. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.