Archive for Απρίλιος 2012

Καλή εβδομάδα ! ! !

30 Απριλίου, 2012

ΟΙ ΣΙΩΠΩΝΤΕΣ

30 Απριλίου, 2012

Δὲν δικαιοῦσαι νὰ κατηγορεῖς
γιὰ ΄΄ἀμβλύνοια΄΄
ἕναν ὁλόκληρο λαὸ
παρασυρμένος ἀπὸ τὴν ὀξύνοια
τὴν δική σου
ἐνῶ καλὰ γνωρίζεις
τίνος εἶναι δῶρο
ὅσες κι ἂν ἔχεις ἀναπτύξει
δεξιότητες
στὰ μέτρα καὶ σταθμὰ
τοῦ φθειρόμενου κόσμου.
Ἀκόμη κι ἂν δὲν λογαριάζεις
ὅσο τὸ ἀξίζουν
τοὺς ἀνιδιοτελῶς σιωπῶντες
δὲν εἶμαι ἐγὼ ποὺ πρέπει νὰ σοὺ θυμίσω
ὅτι ἀνάμεσά μας
ὑπάρχουν καὶ ἀσκούμενοι
στὴν ἔμπρακτη ἀντίσταση
χωρὶς λόγια
καθὼς καὶ οἱ ἀποκαραδοκοῦντες
ἐν προσευχή.
(Σ.Σ.Χαρκιανάκης-ΑΧΡΟΝΕΣ ΩΡΕΣ-ποιήματα Δόμος)

Harry M. Callahan (1912 – 1999) Αμερικανος Φωτογράφος –

30 Απριλίου, 2012

Κυριακή των Μυροφόρων

29 Απριλίου, 2012

(Μάρκ. 15,43-16,8)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω,

43. ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

44. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε·

45. καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ.

46. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

47. ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.

1. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.

2. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.

3. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;

4. καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.

5. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.

6. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.

7. ἀλλ’ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.

8. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

Στο μονοπάτι πρός ΄΄Παναγούδα΄΄

29 Απριλίου, 2012

Klaus Merz (Ελβετία)

29 Απριλίου, 2012

1)
΄΄ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ΄΄
-Ἄφιξη στὸ Δουβλίνο-
Ἀνθρώπους ρώτα
γιὰ τὸν δρόμο’ ὁ λόγος
τοὺς ὀμορφαίνει.

2)

Σ’ ἕνα καραβάνι καμῆλες
Αὐτὸς ὁ μακρὺς δρόμος
πάνω στὰ δικά τους πόδια
μέρα τὴ μέρα…

3)

Ὑψηλὸς Ἄτλας
Ἔπαινος στὸν ἐλαφρὺ ὦμο
φτιαγμένο νὰ σηκώνει τὸν κόσμο
σὰν ἕνα μπαλκόνι !
(ΧΑΪΚΟΥ-Παγκόσμια Ἀνθολογία-Γενικὴ Ἐπιμέλεια Ζ.Σαβίνα Ἐκδόσεις 5+6)

Harry M. Callahan (1912 – 1999) Αμερικανος Φωτογράφος –

29 Απριλίου, 2012

Γέφυρα στο μονοπάτι πρός ΄΄Παναγούδα΄΄

28 Απριλίου, 2012

Στο μονοπάτι προς ΄΄Παναγούδα΄΄… (αυτή τη φορά το ποταμάκι χωρίς νερό…)

28 Απριλίου, 2012

Γέφυρα στο μονοπάτι προς ΄΄Παναγούδα΄΄…

28 Απριλίου, 2012