Humberto Rivas (1937-2009 Ἀργεντινος Φωτογρὰφος)

Ιανουαρίου 13, 2018

Umberto Rivas 40

Adagio in G Minor (Albinoni)

Ιανουαρίου 12, 2018

Humberto Rivas (1937-2009 Ἀργεντινος Φωτογρὰφος)

Ιανουαρίου 12, 2018

Umberto Rivas 37

Τὰ δὺσκολα εὒκολα (Ο.Λαζαρὶδου)

Ιανουαρίου 11, 2018

Κοιτὰζοντας

νὰ βλὲπεις.

Μιὰ μορφὴ

σὺγχρονης προσευχῆς

τῶν πὸλεων.

 

(Ο.Λαζαρὶδου-Τὰ δὺσκολσ εὒκολα-Ποταμὸς)

Δὰφνη

Ιανουαρίου 11, 2018

_8233841.JPG

Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν (Λ.Τσαμαντὰνη)

Ιανουαρίου 10, 2018

1)

Ἂστεγο σπὶτι-

ἓνα καντὴλι διὠχνει

τὰ φαντὰσματα.

2)

Λακκοὺβες βροχὴς-

λυπημὲνου Χειμῶνα

δακρυοδὸχες.

 

(Λ.Τσαμαντὰνη -Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν-Γαβριηλὶδης)

Ἁγὶα Ἂννα

Ιανουαρίου 10, 2018

_8233906.JPG

Ὁ Τὶμιος Πρὸδρομος (ἒργο ζωγρὰφου Ἀνδρὲα Φωκᾶ)

Ιανουαρίου 9, 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Περὶ τοῦ Τιμὶου Προδρὸμου (ἀπὸ Μπὰμπη)

Ιανουαρίου 9, 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για τιμιοσ προδρομοσ

Γιατί έχει φτερά ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στις περισσότερες Βυζαντινές Αγιογραφίες που τον εικονίζουν;

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εικονίζεται στις περισσότερες βυζαντινές εικόνες με φτερά για δύο λόγους:
1ον. Έζησε την επίγεια ζωή του ως απεσταλμένος άγγελος Θεού, με άσκηση και προσευχή.

Αυτός ο τίτλος δεν του δόθηκε τυχαία. Οφείλεται σε ένα απόσπασμα από τον Προφήτη Ησαία, το οποίο βρίσκουμε στην αρχή του κατά Μάρκον Ευαγγελίου: «Ιδού εγώ αποστελλώ τόν άγγελόν μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό σου έμπροσθέν σου».

Ως επίγειος άγγελος, λοιπόν, ο άγιος Ιωάννης σκίρτησε από χαρά κλωτσώντας στην κοιλιά της μητέρας του Ελισάβετ, όταν συναντήθηκε με την κυοφορούσα Παρθένο Μαρία. Και μεγαλώνοντας αξιώθηκε να δει, κατά την βάφτιση του αναμάρτητου ταπεινού Ιησού, να ανοίγουν οι ουρανοί και το άγιο Πνεύμα σε μορφή περιστεριού να έρχεται πάνω στον Ιησού ενώ ακουγόταν η φωνή του Πατέρα να λέει:

«Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα».

Τότε αναγνώρισε ο Ιωάννης τον Τριαδικό Θεό. Κι Αυτόν που η φωνή του Πατέρα ονομάτισε «Αγαπητό», Αυτόν αγάπησε κι εκείνος με σφοδρό θείο έρωτα, υποκλινόμενος στο πέρασμά Του μέχρι θυσίας, δεχόμενος αποκεφαλισμό από τον Βασιλιά Ηρώδη.

Η ζωή του αγιο Ιωάννη ήταν αφιερωμένη σε μια άνωθεν θεία αποστολή. Να καλεί με το βάφτισμα και το άγιο κήρυγμα του όλους τους ανθρώπους σε Μετάνοια ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον Μεσσία που θα ερχόταν μετά απ’ αυτόν, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Γι’ αυτό ονομάστηκε Πρόδρομος, γιατί άνοιξε τον δρόμο με το κήρυγμά του, για τον ερχομό του Ιησού Χριστού!

Τα λόγια του, διαχρονικά, απευθύνονται σε όλες τις γενιές των ανθρώπων:
Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (Ματθ. 3, 2)

2ον. Πολλοί άγιοι Πατέρες λένε για τον άγιο Ιωάννη ότι θα είναι ο Αρχάγγελος ταξιάρχης στη θέση του έκπτωτου εωσφόρου. Θα αντικαταστήσει δηλαδή το δέκατο πεσών τάγμα, με ένα νέο τάγμα ισάγγελων ανθρώπων.

Αυτό το τάγμα θα αποτελείται από τις ψυχές των αγίων ανθρώπων, που έζησαν τη ζωή τους με μετάνοια, ομολογία, προσευχή, υπομονή, υπακοή στις εντολές και το θέλημα του Τριαδικού Θεού, μαρτυρική θυσιαστική διάθεση και κυρίως με σφοδρό έρωτα στην καρδιά τους για τον Βασιλιά Χριστό!

Πηγή: anthologioxr.blogspot.gr

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

Ιανουαρίου 7, 2018

Σχετική εικόνα

(Ματθ. 4,12-17)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς

12. ὅτι ὁ Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,

13. καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ,

14. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·

15. γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

16. ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

17. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.