Archive for Αύγουστος 2017

Ὁ ἂφραστος ὓμνος [Θ’ ἀνακαλύψουμε μαζί…] του Τάκη Βαρβιτσιώτη-ἀπὸ Μπὰμπη-

Αύγουστος 22, 2017

 

Θ’ ανακαλύψουμε μαζί
Καινούργιους ουρανούς
Καινούργια χρώματα της χαραυγής
Μύριες θαυμάσιες εικόνες

Όμως μη βιάζεσαι
Μάθε να χρησιμοποιείς
Τη σιωπή
Να εισδύεις μέσα σου
Στο πιο βαθύ σκοτάδι
Του εαυτού σου
Όπου μονάχα ο λόγος ενδημεί
Κάτω από τ’ αστραφτερά
Φυλλώματα

Από τη συλλογή Μικρά Ερωτικά Εγκώμια (2002)

Thomas Struth (1954- Γερμανὸς Φωτογρὰφος)

Αύγουστος 22, 2017

Thomas Struth 08

Πρόσφυγες -τοῦ Ὀρέστη Ἀλεξάκη-ἀπὸ Μπὰμπη-

Αύγουστος 21, 2017

Διωγμένοι

από την όμορφη πατρίδα
τώρα

στους δρόμους των γυμνών ωρών

νομάδες ουρανών
αλιείς άστρων

εμείς
οι δόλιοι πρόσφυγες
του απάνω κόσμου.

Από τη συλλογή Η λάμψη (1983)

Thomas Struth (1954- Γερμανὸς Φωτογρὰφος)

Αύγουστος 21, 2017

Thomas Struth 12

Κυριακὴ ΙΑ’ Ματθαὶου

Αύγουστος 19, 2017

 Αποτέλεσμα εικόνας για ια ματθαιου

(Ματθ. 18,23-35)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην·

23. ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.

24. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.

25. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι.

26. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω.

27. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.

28. ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις.

29. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι.

30. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

31. ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.

32. τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

33. οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;

34. καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

35. Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

 

Ἡ καρδιὰ (Κὼστας Μὸντης)

Αύγουστος 19, 2017

Δυστυχῶς

ἀπὸ δεὺτερο χὲρι

παὶρνει τὰ μηνὺματα,

δυστυχὼς

δὲν ἒχει

ἀπ᾽ εὐθεὶας σὺνδεση.

(Κ.Μὸντης-Ἐκπρὸθεσμα-Ἒωωση Συντακτῶν Κὺπρου)

Thomas Struth (1954- Γερμανὸς Φωτογρὰφος)

Αύγουστος 19, 2017

Thomas Struth 15

Da Pacem Domine – Arvo Part

Αύγουστος 18, 2017

Καταφυγή -τοῦ Ὀρέστη Ἀλεξάκη-(ἀπὸ Μπὰμπη)

Αύγουστος 18, 2017

 

Τη νύχτα θεώμαι τα πράγματα
τη νύχτα προσφεύγω στο θαύμα

ότι αλαφρύνεται το αμάρτημα
της ύπαρξής μου με το βάλσαμο της δρόσου

κι ότι πολύ απαλύνεται
με των δακρύων την έξοδο
η οχλαγωγία της μέριμνας
στο στήθος μου

ώ –την ημέρα χαίνουν οι πληγές
ηχούν αργύρια προδοσίας
άχθος και κονιορτός με καταβάλλουν

όμως τη νύχτα ανοίγουν οι πηγές
βαθαίνουν οι στιγμές σαν περιβόλια
γίνεται η λύπη φως
η μνήμη δέντρο
κελαρυσμοί νερών τ’ άχαρα χρόνια

τη νύχτα που τα σώματα σιωπούν
και των ψυχών η μουσική αναβρύζει.

Thomas Struth (1954- Γερμανὸς Φωτογρὰφος)

Αύγουστος 18, 2017

Thomas Struth 14