Archive for Αύγουστος 2015

Καλὴ ἐβδομὰδα…(Σκὴτη Ἁγὶας Ἂννας)

31 Αυγούστου, 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Τὸ χὲρι (Ἡλὶας Σιμὸπουλος 1916-2015)

31 Αυγούστου, 2015

Ποιὸ χὲρι πῆρε τὰ κεριὰ

ποιὸς ἒκλεισε τὶς πὸρτες

τὰ παρὰθυρα

ἐδῶ σ᾽αὐτὴ τὴν αἲθουσα

ποὺ᾽ναι γεμᾶτη χρὸνο;

Κι᾽οὒθε γυρὶσουμε

μολὺβι ἀσὴκωτο ἡ σιωπὴ

κι᾽οὒθε γυρὶσουμε

βουνὰ θεὸρατα τὰ χιὸνια

κι᾽οὒθε γυρὶσουμε

μιὰ δυνατὴ κραυγὴ ποὺ οὐρλιὰζει

πιὸ χὲρι πῆρε τὰ κεριὰ

καὶ πὰνου ἀπὸ τὸν ὓπνο μας

παραμονεὺουν τὰ μαχαὶρια

Κὸβουνε φὲτες-φὲτες τὸν οὐρανὸ

ματὼνουν τὸ φεγγὰρι

κὸβουν φὲτες τὴν πολιτεὶα

σπὲρνουν τοὺς δρὸμους φὲρετρα

κὸβουνε φὲτες τὴ σιωπὴ

γιομὶζουν τὶς καταπαχτὲς τοῦ Ἂδη

Ποιὸ χὲρι πῆρε τὰ κεριὰ

κι ὁρμησε ἡ νὺχτα σὰ θεριὸ

νὰ μᾶς κατασπαρὰξει

ἒτσι καθὼς μᾶς πρὸφτασε

γυμνοὺς κι ἀνυπερὰσπιστους

νὰ καρτεροῦμε τὴν Αὐγὴ

μ᾽ἓνα χελιδονὰκι ἐτοιμοθὰνατο

στὰ παγωμὲνα χὲρια μας !

(Σὺγχρονη ποιητικὴ ἀνθολογὶα -1961- Διφρος)

Κυριακὴ ΙΓ’ Ματθαὶου

30 Αυγούστου, 2015

(Ματθ. 21,33-42)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην·

33. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν.

34. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.

35. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.

36. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.

37. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.

38. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.

39. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.

40. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41. λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

42. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

Ἡ ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμὶου Προδρὸμου

29 Αυγούστου, 2015

 

Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ’ ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.
«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».
Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος ζει ακόμα.
Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου.
Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε.
Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος ότι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της.
Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη.
Πράγμα που τελικά έγινε.
Έτσι, ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες.
Και να τι λένε οι 24 πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης στο Θεό για τους διεφθαρμένους:
«ἦλθεν… ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθήναι… καὶ διαφθείραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν».

Ήλθε, δηλαδή, ο καιρός της ανάστασης των νεκρών για να κριθεί ο κόσμος και να καταστρέψεις (Θεέ μου) εκείνους, που με τη διεφθαρμένη ζωή τους διαφθείρουν και καταστρέφουν τη γη.

Στὴν σκὴτη τῆς Ἁγὶας Ἂννας

29 Αυγούστου, 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ἂς φὺγει τὼρα (Σπὺρος Κατσὶμης)

28 Αυγούστου, 2015

Αὐτὸς ὁ ἂνθρωπος

δὲν εἶναι ξὲνος

ἃμα ξυπνοῦσε

τὸ χὰραμα

μὲ τὴν ἐλπὶδα τοῦ ψωμιοῦ

ἐκοὶταζε τὸ φῶς τοῦ Αὐγερινοῦ

καὶ τραγουδοὺσε.

Τὸνε κρὰξαμε

μὲ τὂνομὰ του

καὶ δὲν ἂκουσε,

γιατὶ δὲν εἶχε ὂνομα,

τὸ ἒδωσε

στὰ χὲρια μιᾶς παιδοὺλας τὼρα,

ποὺ ἡ φὺση μὲσα του μετὰγγιξε

τὴν αἰωνιὸτητα τῆς Ἂνοιξης, καὶ γὲλασε

ἡ Ἂνοιξη καὶ μὶλησε

μὲ δυὸ παρθὲνα χεὶλη, ἂς φὐγει

τὼρα.

Αὐτὸς ὁ ἂνθρωπος

δὲν εἲναι ξὲνος,

μᾶς προσπὲρασε

σὰν ξὲνος καὶ δὲν εἲδε

ποὺ ὰκολουθοὺσαμε σκυφτοὶ

τὸ πεπρωμὲνο.

 

(Σὺγχρονη ποιητικὴ ὰνθολογὶα-1961-Δὶφρος)

Paul Strand (1890-1976 Ἀμερικὰνος φωτογρὰφος)

28 Αυγούστου, 2015

Paul Strand 17

Ὁ Ἃγιος Φανοὺριος

27 Αυγούστου, 2015
Φανούριος φῶς πᾶσι πιστοῖς παρέχει,
Κἂν εἰς σκότος ἔκειτο τῆς γαίας μέγα.


Φανούριος φῶς πᾶσι πιστοῖς παρέχει,
Κἂν εἰς σκότος δ᾿ ἔκειτο τῆς γαίας μέγα.
Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Φανουρίου σηκὸς γῆθεν φάνθη.

Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς άγιους σε όλο τον ελληνικό λαό, που κάθε χρόνο τιμά και πανηγυρίζει την μνήμη του στις 27 Αυγούστου.Αυτός ο τόσο αγαπητός άγιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωρίς αμφιβολία ως δώρο Θεού, διότι ήταν και παράμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες.

Έγινε γνωστός από την τυχαία εύρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα μ.Χ. στη Ρόδο, όταν έσκαβαν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλιού τείχους. Εκεί βρέθηκε αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μεταξύ αυτών και η καλά διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο τότε μητροπολίτης Ρόδου Νείλος ο Β’ ο Διασπωρινός (1355 – 1369 μ.Χ.) διάβασε το όνομα του Αγίου «ὁ ἅγιος Φανῶ».

Στην εικόνα, ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης, κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον όποιο υπήρχε λαμπάδα αναμμένη, γύρω δε από την εικόνα τα 12 μαρτύρια του.

Σε αυτά ο Μάρτυς παρουσιαζόταν: να στέκεται ανάμεσα σε στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα·
να πλήττεται απ’ αυτούς με πέτρες στο στόμα και την κεφαλή·
να μαστιγώνεται πάλι απ’ αυτούς απλωμένος κατά γης·
να κάθεται γυμνός και να ξέεται το σώμα του με σιδερένια νύχια·
να είναι κλεισμένος στη φυλακή·
να βασανίζεται μπροστά στο βήμα του ηγεμόνα·
να καίεται στα μέλη του σώματος του με αναμμένες λαμπάδες·
να είναι δεμένος σε μάγγανο και να βασανίζεται·
να βρίσκεται ανάμεσα σε θηρία αβλαβής·
να είναι ξαπλωμένος κατά γης και να πιέζεται το σώμα από ένα μεγάλο λίθο· να είναι μέσα σε ειδωλολατρικό ναό βαστάζοντας στις παλάμες του αναμμένα κάρβουνα και ο διάβολος να δραπετεύει στον αέρα με θρήνους·

να στέκεται μέσα σε ένα καμίνι φωτιάς έχοντας υψωμένα τα χέρια σε σχήμα δεήσεως.

Τον αρχαίο ναό που βρέθηκε η εικόνα, ανοικοδόμησε, ύστερα από πολλές προσπάθειες, ο Νείλος και τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου, που όπως φαίνεται συνέταξε και την Ακολουθία του.

Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Φανουρίου είναι το εξιστορούμενο στη συνέχεια.

Τα χρόνια εκείνα εξουσίαζαν την Κρήτη οι Ενετοί, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την παρουσία Ορθοδόξου Αρχιερέως στη μεγαλόνησο.

Τέσσερεις άνδρες για να λάβουν τη χειροτονία ταξίδευσαν από την Κρήτη στην Κορώνη της Πελοποννήσου και κατά την επιστροφή αιχμαλωτίστηκαν από τους Αγαρηνούς, οι οποίοι φόνευσαν τον ένα και τους άλλους τρεις μετέφεραν στα Παλάτια (Μίλητο).

Όταν ο πνευματικός τους πατήρ, ονόματι Ιωνάς, πληροφορήθηκε το γεγονός, ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο και εκεί διαπραγματεύθηκε την απελευθέρωσή τους με τον άρχοντα Γεώργιο Πετρανή, ο οποίος είχε εμπορικές σχέσεις με τους τούρκους των Παλατίων.

Λόγω όμως πολεμικών αναταραχών στην περιοχή η προσπάθεια να αφεθούν ελεύθεροι έγινε δυσχερέστερη.
Ο Ιωνάς, κατά την εκκλησιαστική συνήθεια, επισκέφθηκε τον μακάριο Νείλο και εκείνος του έκανε λόγο για τον Άγιο Φανούριο και τα θαύματά του, προτρέποντάς τον να επικαλεστεί την αντίληψη και βοήθειά του για το πρόβλημα που τον απασχολούσε.
Πράγματι ο πνευματικός έπραξε όπως τον προέτρεψε ο Μητροπολίτης και μετά μερικές μέρες έφθασε μήνυμα από τα Παλάτια ότι οι εξελίξεις ήταν θετικές.

Οι αιχμάλωτοι Ιερείς με θαυμαστό τρόπο αφέθηκαν ελεύθεροι και ο πνευματικός τους πατήρ Ιωνάς από ευγνωμοσύνη προς τον Μεγαλομάρτυρα, επιστρέφοντας, μετέφερε στην Κρήτη αντίγραφο της Εικόνας του και τελούσε έκτοτε πανηγυρικά τη μνήμη του.

Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και ευλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το εορταστικό έθιμο της «Πίττας του Αγίου Φανουρίου», ή της «Φανουρόπιττας» που γίνεται την παραμονή της εορτής του.

Η πίτα αυτή είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή σαν μικρός άρτος, μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο χαμένο αντικείμενο ή κάποια χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει την υγεία σε κάποιον ασθενή.

Υπάρχει επίσης και παράδοση ότι με τη πίτα αυτή γίνεται μνεία της μητέρας του, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο.

Σημείωση: Η αναφορά στο Νέο Λειμωνάριο ότι η εικόνα του Αγίου βρέθηκε το 1500 μ.Χ., είναι μάλλον λανθασμένη, διότι ο επίσκοπος Ρόδου Νείλος έζησε τον 14ο αιώνα μ.Χ.

Στὴν σκὴτη τῆς Ἁγὶας Ἂννας

27 Αυγούστου, 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Paul Strand (1890-1976 Ἀμερικὰνος φωτογρὰφος)

27 Αυγούστου, 2015

Paul Strand 16