ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ἀπὸ Ἂγγελο Κ.)

Τὴν σημερινὴ ἡμέρα, Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστή, γιορτάζουμε τὴν γιορτὴ ὅλων τῶν Ἁγίων ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης στὴν Ἀσία, τὴ Λιβύη, καὶ τὴν Εὐρώπη, στὸν Βορρᾶ καὶ στὸν Νότο.

Ὅλους τοὺς φίλους  τοῦ Κυρίου μου ὑμνῶ

Κι ἂν κάποιος πρόκειται νὰ ρθεῖ, κι αὐτὸς στοὺς πάντες ἂς χωρεῖ.

Τὴν παροῦσα γιορτή, μετὰ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θέσπισαν νὰ τελοῦμε οἱ θειότατοι Πατέρες μας, σὰ νὰ δείχνουν κατὰ κάποιο τρόπο, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ παναγίου Πνεύματος τέτοια πράγματα ἐνήργησε διὰ τῶν Ἀποστόλων καθὼς ἁγίασε καὶ ἔκανε σοφοὺς τοὺς ἀνθρώπους τοῦ δικοῦ μας φυράματος, καὶ ἀποκατέστησε τούτους γιὰ νὰ ξεχρεώσουν τὸ γένος ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ἐκπεσὸν ἀγγελικὸ τάγμα·  καὶ ὅτι τοὺς παρέπεμψε διὰ τοῦ Χριστοῦ στὸν Θεό, ἄλλους μὲ τὸ μαρτύριο καὶ τὸ αἷμα, κι ἄλλους μὲ τὴν ἐνάρετη πολιτεία καὶ ἀγωγή. Καὶ πράττει πράγματα ποὺ ὑπερβαίνουν τὴ φύση. Κατέρχεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο μὲ τὴ μορφὴ τοῦ πυρὸς ἔχοντας τὴ ροπὴ ἐκ τῶν ἄνω. Κι ἀνεβαίνει πρὸς τὰ πάνω τὸ χῶμα καὶ τὸ δικό μας φύραμα, ἐνῶ ἀπὸ τὴ φύση του ἔχει τὴ ροπὴ πρὸς τὰ κάτω, καθὼς θεώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ Λόγο πρὶν ἀπὸ λίγο ἡ σάρκα ποὺ προσλήφθηκε καὶ ὑψώθηκε καὶ κάθισε ἐκ δεξιῶν τῆς πατρικῆς δόξης. Τώρα δὲ καὶ ὅλους ὅσους θέλουν τοὺς ἕλκει, ὅπως λέει και ἡ ὑπόσχεση,  κι ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ Θεὸς Λόγος μᾶς δείχνει ποιὰ εἶναι τὰ ἔργα τῆς καταλλαγῆς καὶ ποιὸ εἶναι τὸ σκοπιμώτατο τέλος τῆς ἔνσαρκης παρουσίας του κοντά μας καὶ τῆς θείας οἰκονομίας. Γιατὶ ὅσους πρὶν εἶχαν ἀπωθηθεῖ τοὺς ὁδηγεῖ σὲ ἕνωση καὶ φιλία Θεοῦ, καὶ προσφέρει στὸν Θεό τὸν ἀγνώμονα λαὸ τῆς ἀνθρώπινης φύσης ὅλων τῶν ἐθνῶν. Σὰν νὰ προσφέρει κατὰ κάποιον τρόπο ἡ ἀνθρώπινη φύση τὴν πρώτη προσφορά, τοὺς πρώτους της καρπούς, ὅσους εὐδοκίμησαν σὲ αὐτὴν τὴν ἕνωση καὶ τὴ φιλία τοῦ Θεοῦ μὲ διάφορους τρόπους. Κι ἐμεῖς, λοιπόν, ἔτσι γιορτάζουμε αὐτὴ τὴ γιορτὴ ὅλων τῶν ἁγίων μὲ ἕναν τρόπο.

Κατὰ δεύτερον δε, ἐπειδὴ πολλοὶ εὐαρέστησαν τὸν Θεό, καὶ λόγῳ τῆς ἀκραίας ἀρετῆς ἢ γιὰ κάποιον ἄλλο λόγο ἢ ἐξ αἰτίας κάποιου ἄλλου ἀνθρώπινου παράγοντα, ἔμειναν ἀνώνυμοι στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἔχουν πολλὴ δόξα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ·  ἢ καὶ διότι, πολλοὶ πολιτεύτηκαν κατὰ Χριστὸν στοὺς Ἰνδοὺς καὶ στοὺς Αἰγυπτίους καὶ στοὺς Ἄραβες, στὴ Μεσοποταμία καὶ στὴ Φρυγία, ἀλλὰ καὶ στὶς χῶρες ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ τὸν Εὔξεινο· κι ἀκόμα σ’ ὅλη τὴν Ἑσπερία μέχρι καὶ σ’ αὐτὲς τὶς Βρεττανικὲς νήσους·  μὲ δυὸ λόγια, σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δύση· δὲν θὰ ἦταν βολικὸ ὅλους αὐτοὺς ὅπως πρέπει νὰ τοὺς τιμήσουμε σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνήθεια ποὺ ἔχουμε παραλάβει, λόγῳ τοῦ ἄπειρου ἀριθμοῦ. Γιὰ νὰ ἀποσπάσουμε λοιπὸν τὴν βοήθεια ὅλων αὐτῶν, ὁπουδήποτε τῆς γῆς εὐαρέστησαν τὸν Θεό, και γιὰ ὅσους ἀκόμα ἁγίους πρόκειται νὰ ἔρθουν, θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες νὰ γιορτάζουμε αὐτὴ τὴ γιορτὴ ὅλων τῶν ἁγίων, τιμώντας καὶ συμπεριλαμβάνοντας ὅλους καὶ τοὺς πρότερον καὶ τοὺς ὕστερον ἀφανεῖς ἀλλὰ καὶ φανερούς, (ὅσους τοὺς ἁγίασε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ποὺ σκήνωσε σὲ αὐτούς).   

Ἢ καὶ τρίτο: ἔπρεπε οἱ ἅγιοι ποὺ γιορτάζουμε κάθε ἡμέρα νὰ συναχθοῦν σὲ μιὰν ἡμέρα γιὰ νὰ δειχθεῖ ὅτι ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ ἑνὸς Χριστοῦ καὶ ὅλοι τὸ ἴδιο στάδιο τῆς ἀρετῆς ἔτρεξαν καὶ ἔτσι ὅλοι ἑνὸς Θεοῦ ὑπῆρξαν δοῦλοι· καὶ στεφανώθηκαν ἐπάξια καὶ αὐτοὶ συνέστησαν τὴν Ἐκκλησία ἀναπληρώνοντας τὴν οὐράνια τάξη. Καὶ κεντρίζουν κι ἐμᾶς νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν ἴδιο ἀγώνα μ’ αὐτούς, ποὺ εἶναι διαφορετικὸς γιὰ τὸν καθένα καὶ μὲ πολλὲς μορφές, κι ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμη ποὺ ἔχει ὁ καθένας πρἐπει νὰ σπεύδει ὁλοπρόθυμα. Γι’αὐτοὺς ὅλους τοὺς ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίους ὁ Λέων ὁ φημισμένος καὶ σοφώτατος βασιλεὺς ἔχτισε μεγάλο καὶ περικαλλῆ ναό. Εἶναι πολὺ κοντὰ στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μέσα στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ πρῶτα ξεκίνησε νὰ τὸν οἰκοδομεῖ γιὰ τὴν Θεοφανώ, τὴν πρώτη του, ὅπως λένε, γυναίκα, ποὺ εὐαρέστησε στὸ ἔπακρο τὸν Θεό. Καὶ τὸ πιὸ παράδοξο, τὸν εὐαρέστησε ἐν μέσῳ τῶν κοσμικῶν θορύβων καὶ μέσα στὰ βασίλεια. Κι ὅταν ὁ Λέων ἀνακοίνωσε στὴν ἐκκλησία τὸν σκοπό του δὲν μπόρεσε νὰ τὴν πείσει γιὰ τὸ θέλημά του. […] 

Ὁ σοφώτατος βασιλεύς, τότε, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ἀφιέρωσε τὸν ἀνεγερθέντα ναὸ σὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους, λέγοντας: ἂν καὶ ἡ Θεοφανὼ εἶναι ἁγία ἂς συναριθμηθεῖ μαζὶ μὲ ὅλους αὐτούς. 

 Ἐγὼ λοιπὸν νομίζω ὅτι ἀπὸ ἐδῶ μᾶλλον ἔχει τὴν ἀρχή του ὁ ἑορτασμὸς τῆς παρούσας ἑορτῆς, ἡ ὁποία ὑπῆρχε καὶ πρωτύτερα. Ἀλλὰ χάριν τούτου, τοποθετεῖται ὡς τελευταία στὸ Τριώδιο, καὶ γενικὰ σὰν ἕνας φράχτης περικλείει ὅλες τὶς γιορτές. Διότι ἡ εὐταξία καὶ ἡ ὅλη κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας ἐνῶ ἔχει ἄνωθεν τὴν ἀρχή της, σταδιακά κατέστη ἄριστη καὶ καθὼς πρέπει, καὶ μάλιστα στὶς μέρες τοῦ Βασιλιᾶ αὐτοῦ ὁλοκληρώθηκε καὶ πῆρε τὴν μορφή της, καὶ καθιερώθηκε ἡ τάξη της ὅπως ἰσχύει καὶ τώρα. Τὸ δὲ Τριώδιο, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μὲ δυὸ λόγια, περιέχει ἐντός του διηγούμενο ἐμμελῶς ὅσα ὁ Θεὸς ἐνήργησε, μὲ ἄρρητα λόγια, σχετικὰ μὲ ἐμᾶς: τὴν ἔκπτωση τοῦ Διαβόλου ἀπὸ τὸν οὐρανό, μὲ τὴν πρώτη παρακοή. Τὴν ἐξορία τοῦ Ἀδὰμ καὶ τὴν παράβαση. Ὅλη τὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ Λόγου ποὺ ἀφορᾶ ἐμᾶς. Καὶ ὅτι ἀνεβήκαμε πάλι στοὺς οὐρανοὺς διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀναπληρώσαμε ἐκεῖνο τὸ ἐκπεσὸν τάγμα, καθίσταται γνωστὸ μέσῳ τῶν ἁγίων πάντων. 

Ἂς γνωρίζουμε ὅτι γιορτάζουμε τώρα ὅλα ὅσα μὲ τὸ ἀγαθό του δόσιμο ἁγίασε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Ἐννοῶ βέβαια τοὺς ὑψηλότατους καὶ ἁγιαστικοὺς νόες, τὰ ἐννέα δηλαδὴ τάγματα, τοὺς Προπάτορες καὶ Πατριάρχες, τοὺς Προφῆτες καὶ τους ἱεροὺς Ἀποστόλους, τοὺς Μάρτυρες καὶ τοὺς Ἱεράρχες, τοὺς Ἱερομάρτυρες καὶ Ὁσιομαρτυρες, τοὺς Ὁσίους καὶ Δικαίους καὶ ὅλες τὶς χορεῖες τῶν ἁγίων γυναικῶν καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνώνυμους ἁγίους. Μαζὶ μὲ τοὺς ὁποίους συγκαταλέγονται καὶ ὅσοι θὰ ἀκολουθήσουν. Ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ ὅλους καὶ ἀνάμεσα σὲ ὅλους καὶ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους Ἁγία, τὴν ὑπεραγία καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀγγελικὰ τάγματα ὑπερασυγκρίτως ἀνώτερη, τὴν Κυρία μας καὶ Δέσποινα Θεοτόκο, Μαρία τὴν ἀειπάρθενο.  

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: