ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (ἀπὸ Ἂγγελο Κ.)

Κυριακή του Τυφλού: Κάθε χρόνο τη πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα ...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Ὁ χορηγὸς τοῦ φωτός, τὸ φῶς ποὺ γίνεται φῶς

Αὐτὴ τὴ μέρα, τὴν ἕκτη Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, γιορτάζουμε τὸ θαῦμα ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος καὶ Θεὸς καὶ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν ἐκ γενετῆς τυφλό. 

Στὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸ δίνεις τὰ μάτια του Λόγε ξανά.

Κι αὐτὸ τὸ θαῦμα ἔγινε μὲ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, ὄπως τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τοῦ Παραλύτου· κι ἔγινε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ὁ Χριστὸς συζητοῦσε μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ ἀποδείκνυε τὸν ἑαυτό του ἴσο μὲ τὸν Πατέρα του κι ἔλεγε ὅτι «ἐγὼ ὑπάρχω καὶ πρὶν νὰ γενηθεῖ ὁ Ἀβραὰμ», κι ἐκεῖνοι τὸν πήρανε μὲ τὶς πέτρες. Αὐτὸς τότε ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ βρίσκει τὸν τυφλὸ νὰ παραπαίει. Ἔτσι εἶχε γεννηθεῖ, ἔχοντας μόνο τὰ κοῖλα καὶ τὸν τύπο τῶν ὀφθαλμῶν. Καὶ καθὼς τὸν βρῆκε ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι ἔτσι, τὸν ρωτᾶνε οἱ μαθητές του, (γιατὶ εἶχαν ἀκούσει στὸ θαῦμα τοῦ Παραλύτου: «Ὀρίστε ἔγινες ὑγιὴς καὶ πιὰ μὴν ἁμαρτάνεις».

Καὶ τὸ «ἡ ἁμαρτία τῶν γονέων πέφτει πάνω στὰ τέκνα»). Ραββί, ποιὸς ἁμάρτησε, αὐτὸς ἢ οἱ γονεῖς του, γιὰ νὰ γεννηθεῖ τυφλός; Ἄλλως τε ἐπικρατοῦσε καὶ μιὰ Ἐπικούρεια ἄποψη, ὅτι οἱ ψυχὲς προϋπάρχουν κι ἀφοῦ ἁμάρτησαν καθὼς εἶναι ἄυλες ἔρχονται καὶ κατοικοῦν στὰ σώματα. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀναίρεσε ὁ Χριστὸς καὶ εἶπε:

Ὄχι γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, ἀλλὰ γιὰ νὰ φανερωθοῦν τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἐμοῦ. Δὲν ἦταν γιὰ τὸν Πατέρα ὁ λόγος, κι αὐτὸ τὸ «γιὰ νὰ» ἀναφέρεται στὴν ἀπὸφαση (δηλαδὴ στὸν σκοπό) καὶ ὄχι στὴν αἰτία. 

Καὶ μόλις εἶπε αὐτὸ ὁ Χριστός, ἔφτυσε χάμω, ἔφτιαξε πηλὸ καὶ ἐπέχρισε τοὺς τύπους τῶν ὀφθαλμῶν του καὶ τὸν ἔστειλε νὰ πάει στὴν πηγὴ τοῦ Σιλωὰμ καὶ νὰ νιφτεῖ. Γιὰ νὰ δείξει ὅτι αὐτὸς εἶναι ποὺ κατ’ ἀρχὰς ἔλαβε χῶμα ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο.

Ἐπειδὴ ὁ ὀφθαλμὸς εἶναι τὸ κυριώτερο ἀπὸ ὅσα ὑπάρχουν στὸ σῶμα μας, αὐτὸν πλάθει ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρχε, δείχνοντας ὅτι αὐτὸς παρέχει καὶ στὴν ψυχικὴ δύναμη τὴν κίνηση. Καὶ δὲν χρησιμοποίησε νερό, ἀλλὰ πτύσμα, γιὰ νὰ γίνει γνωστὸ ὅτι ὅλη ἡ χάρη ἦταν ἀπὸ τὸ στόμα αὐτοῦ ποὺ ἔφτυσε. Κι ὅτι ἐπρόκειτο νὰ τὸν στείλει στὸν Σιλωάμ, γιὰ νὰ ἔχει πολλοὺς μάρτυρες τῆς ἰάσεως.

Γιατὶ θὰ συναντοῦσε πολλοὺς πηγαίνοντας, καθὼς ἦταν κεχρισμένος στὰ μάτια μὲ πηλό, καὶ μερικοὶ λένε, ὅτι ὅταν νίφτηκε, δὲν ἔφυγε ὁ πηλὸς ἀπὸ τὸ πτύσμα, ἀλλὰ μόλις ἔπεσε πάνω τὸ νερὸ αὐτὸς ὁ πηλὸς μετασχηματίστηκε στὸ πλάσιμο τῶν ὀφθαλμῶν. 

Σιλωὰμ σημαίνει ἀπεσταλμένος. Ἡ κολυμπήθρα αὐτὴ ἦταν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Ἱερουσαλὴμ. Στὰ χρόνια τοῦ Ἐζεκίου, ὅταν οἱ ἐχθροὶ κυρίευσαν τὴν πόλη καὶ κατέλαβαν τὸν Σιλωὰμ τότε ἐκτινάχτηκε τὸ νερό ἀπὸ ἐκεῖ. Προτοῦ ἀνοίξουν πηγάδια καὶ λάκκους ἐκεῖ μέσα, ἂν κάποιος εἶχε σταλεῖ ἐκεῖ, μὲ τὴν προσταγὴ τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα, τὸ νερὸ πάλι ἀνάβλυζε ὁρμητικὰ καὶ αὐτὸς ποὺ ἦταν σταλμένος τὸ ἀντλοῦσε.

Ἂν κάποιος πήγαινε μόνος του ἢ ἂν ἦταν ἐχθρός, σταματοῦσε ἡ ροὴ τοῦ νεροῦ. Γιὰ νὰ δείξει λοιπὸν ὁ Χριστὸς ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ τυφλὸς ἔρχεται σταλμένος ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ αὐτὸ τὸν στέλνει ἐκεῖ κι ἀμέσως βρίσκει τὸ φῶς του. Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ὁ Σιλωὰμ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ἔστειλε ἐκεῖ αὐτὸν τὸν τυφλό. 

Βρῆκε τὰ μάτια του ὅταν νίφτηκε ὁ τυφλός, μὲ κάποια ἄρρητη δύναμη χωρὶς οὔτε αὐτὸς ὁ ἴδιος ποὺ τοῦ συνέβη αὐτὸ τὸ θαῦμα νὰ δεῖ τὸ μυστήριο. Οἱ γείτονές του καὶ ὅσοι μὲ κάποιο τρόπο τὸν γνώριζαν μόλις τὸν εἶδαν νὰ ἔχει βρεῖ τὸ φῶς του ἐξεπίτηδες καὶ κακοπροαίρετα ἀμφέβαλαν. Ἐκεῖνος βέβαια ὁμολογοῦσε ὅτι ἦταν ὁ ἴδιος ὁ τυφλὸς ποὺ ἤξεραν.

Κι ὅταν τὸν ρωτοῦσαν γιὰ τὸν αἴτιο ποὺ τὸν ἔκανε νὰ βρεῖ τὴν ὄρασή του, ἔκανε γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι ὁ γιατρός του ἦταν ὁ Χριστός. Κι οἱ Φαρισαῖοι ποὺ ἄκουσαν τὸ παράδοξο αὐτὸ σημεῖο, πάλι βλασφημοῦν καὶ κακολογοῦν τὸν Σωτήρα, ὄτι τάχα δὲν τήρησε τὸ Σάββατο.

Γιατί, ὅπως φαίνεται, Σάββατο ἔγινε καὶ τὸ θαῦμα τοῦ τυφλοῦ. Κι ἔγινε σχίσμα μεταξύ τους, καθὼς ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι ἐκ Θεοῦ εἶναι ὁ Ἰησοῦς, λόγω τῶν θαυμάτων ποὺ ἔκανε, κι ἄλλοι ὅτι δὲν ἦταν ἀπὸ Θεοῦ, γιατὶ δὲν τηρεῖ τὸ Σάββατο.

Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ ἦταν καλοπροαίρετοι ρωτᾶνε τὸν τυφλό: Ἐσὺ τί λὲς γι’ αὐτόν; Κι αὐτὸς τὸν ἀνακηρύσσει προφήτη. Ποὺ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἦταν ἡ μεγαλύτερη τιμή. Κι αὐτοὶ πάλι διαπιστώνουν ὅτι ἐνῶ ἦταν τυφλός, ὁ Χριστὸς τοῦ χάρισε τὴν θεραπεία. Τὸ δίχως ἄλλο, φωνάζουν τοὺς γονεῖς του, νὰ ἐξετάσουν μήπως πιστεύουν τοὺς γείτονες.

Ἔτσι ἐνῶ θέλησαν νὰ συσκοτίσουν τὸ θαῦμα, τὸ κάνουν περισσότερο ὁλοφάνερο, ἀφοῦ οἱ γονεῖς του ὁμολογοῦν τὰ πάντα, ἀκόμα κι ἂν, γιὰ νὰ μὴ γίνουν ἀποσυνάγωγοι, τοὺς παραπέμπουν στὴν ἡλικία του. Κι αὐτοὶ πάλι λένε στὸν τυφλό:

Δόξασε τὸν Θεὸ διότι ἀπὸ ἐκεῖνον ἦρθε ἡ γιατριά σου. Ὄχι ἀπὸ τὸν Χριστό, γιατὶ αὐτὸς εἶναι ἁμαρτωλὸς ἀφοῦ καταλύει τὸ Σάββατο. Κι ὁ τυφλὸς θέλοντας νὰ δηλώσει στὴν πράξη ὅτι αὐτὸς ποὺ τὸν ἔκανε καλὰ εἶναι Θεός, λέει:  Δὲν ξέρω. Ἕνα γνωρίζω, ὅτι ὄντας τυφλός, χάρη σ’ αὐτὸν βλέπω. 

Πάλι λοιπὸν τοῦ εἶπαν: Πῶς σοῦ ἄνοιξε τὰ μάτια; Κι αὐτὸς ἐπειδὴ στενοχωρήθηκε, δὲν τὰ λέει καταλεπτῶς, ἀλλὰ τονίζει ὅτι, ἂν δὲν ἦταν ἀπὸ Θεοῦ, δὲν θὰ ἔκανε τέτοιο σημεῖο. Καὶ ἀρχικὰ ἐκεῖνοι τὸν ὑβρίζουν, διότι τάχα ὁμολόγησε ὅτι εἶναι μαθητής του.

Κι γιατὶ εἶπε: Κανεὶς δὲν ἄνοιξε τὰ μάτια ἑνὸς γεννημένου τυφλοῦ, τυφλοὺς κι ἄλλοι γιάτρεψαν. Ἀλλὰ γεννημένο τυφλό, κανείς. Αὐτοὶ τὸν ἐνέπαιξαν καὶ τὸν ἔδιωξαν μακριὰ ἀπὸ τὴ συναγωγή. Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὸν βρίσκει ὁ Ἰησοῦς καὶ τοῦ λέει: ἐσὺ πιστεύεις στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ;

Κι αὐτὸς καθὼς ἔμαθε ποιός ἦταν αὐτὸς ποὺ τοῦ μιλάει κι ὅτι χάρη σ’ αὐτὸν βρῆκε τὴν ὄρασή του (δὲν τὸν γνώριζε προτύτερα ἔπειδὴ ἦταν τυφλός), τὸν προσκύνησε κι ἔγινε μαθητής του, κηρύσσοντας παντοῦ τὴν εὐεργεσία. 

Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἑρμηνεύσουμε καὶ μὲ μιὰ ἀναγωγή: Καὶ ὁ λαὸς τῶν ἐθνῶν τυφλὸς ἦταν καὶ τὸν συναντάει, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς τὸν βρῆκε βαδίζοντας καὶ ζώντας στὴν γῆ κι ὄχι στὸν οὐρανό.

Ἢ καὶ ὅτι γιὰ τὸν ἑβραϊκὸ λαὸ ἦρθε ὁ Χριστός, ἀλλὰ στὸ πέρασμά του συνάντησε καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη. Κι ἔφτυσε χάμω κι ἔφτιαξε πηλὸ κι ἔχρισε ὅπως πρῶτα ἐδίδαξε αὐτοὺς.

Κι ὅτι ὁ ἴδιος σὰν μιὰ σταγόνα κατέβηκε στὴ γῆ καὶ σαρκώθηκε ἀπὸ τὴν ἁγία Παρθένο. Ἔπειτα μᾶς παρέδωσε καὶ τὸ θεῖο βάφτισμα, πράγμα ποὺ δηλώνεται μὲ τὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ.

Κι ἔπειτα ὁ χριστιανικὸς λαὸς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ ἔθνη παρρησιάζεται πρὸς ὅλους, καὶ διώκεται καὶ μαρτυρεῖ καὶ ὕστερα ὁ Χριστὸς ἀπὸ αὐτὸν τὸν λαὸ ἀνακηρύσσεται ὡς Θεὸς καὶ δοξάζεται.  

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: