Περὶ τῆς Ζωοδὸχου Πηγῆς (μὲ τὴν εὐγενικὴ φροντὶδα τοῦ Ἂγγελου Κ.)

Ζωοδόχος πηγή | Μοναστήρι

Τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου γιορτάζουμε τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν καὶ Θεομήτορος,

τῆς Ζωηφόρου Πηγῆς· ἐπὶ πλέον μνημονεύουμε τὰ ὑπερφυῆ θαύματα ποὺ τελέστηκαν σ’ αὐτὸν τὸν ναὸ ἀπὸ τὴν Θεομήτορα.

 

Μάννα, Σιλωὰμ καὶ Στοὰ Σολομῶντος

ὁ καθένας ὁλοφάνερα βλέπει, Κόρη, στὴ δική σου Πηγή.

 

Ὁ ναὸς αὐτὸς κατ’ ἀρχὰς χτίστηκε ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Λέοντα τὸν μεγάλο, ὁ ὁποῖος ὀνομάστηκε ἐπίσης Μακέλλης.

Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ποὺ ἦταν ἐνάρετος καὶ πολὺ ἐπιεικὴς, μὲ διάθεση συμπάθειας, προτοῦ ἀνέβη στὸν βασιλικὸ θρόνο, ὅταν ἀκόμα ἦταν στὴν τάξη τῶν ἰδιωτῶν, κι ἐνῶ βρισκόταν κάπου ἐκεῖ,

ἕναν ἄνδρα ἀνάπηρο ποὺ παρέπαιε τὸν πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὸν ὁδήγησε. Καὶ ὅταν βρέθηκαν κοντὰ στὸν τόπο, τὸν πιάνει δίψα ἀπίστευτη τὸν ἀνάπηρο, καὶ ἱκετεύει τὸν Λέοντα νὰ τοῦ προσφέρει νερὸ γιὰ ἀναψυχή.

Κι αὐτὸς ἀφοῦ μπῆκε μέσα στὸ πιὸ σκεπασμένο μέρος, ἀναζητοῦσε νερό.

Ἦταν δὲ ὁ τόπος αὐτὸς κατάφυτος μὲ διάφορα δέντρα καὶ γεμᾶτος ἀπὸ πλούσια βλάστηση.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐκεῖ δὲν ἔβρισκε νερὸ, γύρισε πίσω σκυθρωπός. Καὶ καθὼς γύριζε νιώθει νὰ ἀκούει μιὰ φωνὴ ἀπὸ πάνω του ποὺ τοῦ ἔλεγε: «Δὲν χρειάζεται, Λέοντα, νὰ ἀγωνιᾶς. Τὸ νερὸ εἶναι κοντά σου».

Γύρισε πίσω λοιπὸν πάλι καὶ τὸ ἀναζητοῦσε. Κι ὅταν ἀπόκαμε, ἀκούει πάλι τὴ φωνὴ ἀπὸ ψηλά: «Βασιλιὰ Λέοντα, μπὲς μέσα στὰ ἐνδότερα καὶ πάρε μὲ τὰ χέρια σου τὸ θολερὸ νερὸ καὶ θεράπευσε τὴν δίψα τοῦ ἀναπήρου.

Κι ὅταν ἐπιχρίσεις τὰ ἀνάπηρα μάτια του, τότε ἀμέσως θὰ μάθεις ποιά εἶμαι ἐγὼ ποὺ κατοικῶ ἀπὸ πολὺ παλιὰ σ’αὐτὸν τὸν χῶρο».

Κάνει ὅπως τοῦ ἐξήγησε ἡ φωνὴ κι ἀμέσως ὁ ἀνάπηρος βρῆκε τὸ φῶς του. Καὶ σύμφωνα μὲ τὴν πρόρρηση τῆς Θεομήτορος κι ὅταν ἔγινε βασιλιὰς ὁ Λέων ἀνεγείρεται ὁ ναὸς ἐπὶ τῆς Πηγῆς μὲ τὸ φιλότιμο χέρι του, ὅπως τὸν βλέπουμε σήμερα. 

Πολλὰ θαύματα ἔρρεαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν πηγή. Ἀκόμα καὶ ὁ Ἰουστινιανὸς, ὁ μέγιστος Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων, ἐπειδὴ πιεζόταν ἀπὸ τὴν δυσουρία, ἐκεῖ βρῆκε γιατριά, καὶ φιλοτιμούμενος νὰ ἀποδώσει τὴ χάρη στὴ Μητέρα τοῦ Λόγου,

ἀνεγείρει τὸν μέγιστο ναό. Αὐτὸς ἀπὸ διάφορους σεισμούς εἶχε γεμίσει ρωγμὲς κι ὕστερα ὁ Βασίλειος ὁ Μακεδὼν τὸν περιποιήθηκε ἀλλὰ καὶ ὁ υἱός του ὁ Λέων
ὁ σοφὸς,

κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τῶν ὁποίων ἡ Πηγὴ ἐνήργησε πλεῖστα θαύματα. Καὶ ἀποστήματα καὶ δυσουρίες καὶ καχεξίες καὶ μύρια ἄλλα εἴδη καρκίνων ἐθεράπευσε καὶ αἱμορραγίες βασιλισσῶν καὶ ἄλλων γυναικῶν καὶ διάφορους πυρετοὺς. 

Καὶ στειρώσεις θεράπευσε. Δώρημα τῆς Πηγῆς αὐτῆς εἶναι καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴ Βασίλισσα Ζωή. Ἀλλὰ ἀνέστησε καὶ νεκρὸ ἡ Πηγή.

Ἦταν κάποιος ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Θεσσαλία. Καὶ καθὼς ἐπέστρεφε, ἐκεῖ τὸν βρήκανε τὰ τελευταῖα του. Ἐνῶ πέθαινε καὶ ἔπνεε τὰ λοίσθια λοιπὸν, παρακαλεῖ τοὺς ναῦτες νὰ τὸν πᾶνε ἐκεῖ στὸ ναὸ τῆς Πηγῆς κι ἀφοῦ τοῦ ρἰξουν τρεῖς κάδους ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ πηγάζει ἀπὸ ἐκεῖ νὰ τὸν θάψουν.

Ἔτσι κι ἔγινε. Κι ὁ νεκρὸς μόλις τοῦ ρίξανε τὸ νερὸ ἀναστήθηκε.  

Μετὰ ἀπὸ κάμποσα χρόνια, ὁ μέγας ναὸς ἐπρόκειτο νὰ πέσει καὶ ἐμφανίστηκε ἡ Θεοτόκος καὶ τὸν στήριξε μέχρις ὅτου τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος ἀποσυμφορηθεῖ.

Τὸ νερὸ αὐτὸ ἔδιωξε διάφορους δαίμονες καὶ ἐλευθέρωσε φυλακισμένους. Στὸν βασιλιὰ Λέοντα τὸν Σοφὸ θεράπευσε λιθίαση.

Καὶ στὴ γυναίκα του Θεοφανὼ τῆς ἔσβησε ὑψηλότατο πυρετό. Καὶ τὸν ἀδελφό του Στέφανο τὸν Πατριάρχη τὸν ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴν καχεξία. Καὶ τὸν Ἰωάννη Πατριάρχη Ἱεροσολύμων ποὺ εἶχε χάσει τὴν ἀκοή του τὸν γιάτρεψε. Θεραπεύει τὸν πατρικιο Ταράσιο ἀπὸ ὑψηλότατο πυρετὸ καὶ τὴ μητέρα του τὴν Μαγίστρισσα.

Καὶ τὸν γιό του Στυλιανὸ ποὺ ἔπασχε ἀπὸ δυσουρία τὸν θεράπευσε. Καὶ κάποια γυναίκα, Σχίζαινα, τὴ λύτρωσε ἀπὸ δυσεντερία. Κι ὁ βασιλιὰς Ρωμανὸς, ἀπὸ τὴ Λακάπη, θεραπεύεται ἀπὸ ἀρρώστια τῆς γαστρὸς μὲ αὐτὸ τὸ νερὸ ὅπως καὶ ἡ γυναίκα του.

Στὴ Χιλδία θεραπεύει ἡ θεομήτωρ τὸν μοναχὸ Πέπερι καὶ τὸν μαθητή του  μὲ ἐπίκληση. Τὸ ἴδιο καὶ τὸν μοναχὸ Ματθαῖο καὶ Μελέτιο ποὺ εἶχαν διαβληθεῖ στὸν βασιλέα. Καὶ ἄλλους πατρικίους καὶ πρωτοσπαθαρίους, κι ἄλλους μυριάδες, ποιός θὰ μποροῦσε νὰ τὰ διηγηθεῖ;

Κι ὁ Στέφανος, τυχαίνει νὰ θεραπευθεῖ τὸ ἰσχύο του τὴν ὤρα ποὺ θυμίαζε. 

Καὶ ποιά γλώσσα θὰ διηγηθεῖ ὅσα τὸ νερὸ αὐτὸ ἐνήργησε κι ἀκόμα ἐνεργεῖ; Τὰ θαύματα εἶναι περισσότερα κι ἀπ’ τὶς σταγόνες τῆς βροχῆς κι ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἄστρων καὶ τῶν φύλλων, αὐτὰ ποὺ κι ἐμεῖς στὰ δικά μας τὰ χρόνια εἴδαμε.

Καὶ καρκινώδη ἕλκη καὶ γάγγραινες καὶ διατρήσεις καὶ ἄλλα θανάσιμα οἰδήματα καὶ κακοήθη ἀποστήματα καὶ λέπρα καὶ λώβα ὑπερφυῶς ἐθεράπευσε. Μὰ καὶ ὄγκους γυναικῶν καὶ πάθη ψυχῆς ἐπὶ πλέον ἐγιάτρεψε.

Καὶ παθήματα τῶν ὀφθαλμῶν καὶ λευκώματα καὶ γλαυκὠματα. Ἀκόμα δὲ θεράπευσε καὶ τὸ νόσημα τῆς ὑδρωπίασης στὸν Βάραγγο Ἰωάννη καὶ στὸν ἄλλο Βάραγγο θεράπευσε κακὰ ἕλκη. Καὶ στὸν ἱερομόναχο Μάρκο ὀξύτατα ἐξανθήματα τοῦ δέρματος.

Καὶ τοῦ μοναχοῦ Μακαρίου τὴν δύσπνοια ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε δεκαπέντε χρόνια καὶ τὴ λιθίαση.

Κι ἄλλα πολλὰ ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ τὰ ἀπαριθμήσουμε μὲ τὰ λόγια τὰ ὁποῖα ἐνήργησε καὶ ἐνεργεῖ καὶ ποὺ ποτὲ δὲν θὰ πάψει.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: