Περί της Κυριακής της Ορθοδοξίας (από τον Άγγελο Κ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αὐτὴ τὴ μέρα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, μνημονεύουμε τὴν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τοὺς ἀείμνηστους Αὐτοκράτορες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητέρας του Θεοδώρας, ὅταν ἦταν Πατριάρχης ὁ ἅγιος καὶ ὁμολογητὴς Μεθόδιος.

Τὶς εἰκόνες ποὺ ἐξόρισαν ἄπρεπα

Χαίρομαι ποὺ βλέπω νὰ προσκυνοῦνται ὅπως πρέπει.

Ὅταν ὁ Λέων ὁ Ἴσαυρος ἀπὸ τὴν ὀνηλασία καὶ τὸν χειρωνακτικὸ βίο κράτησε τὰ σκῆπτρα τῆς Βασιλείας, κατὰ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, καὶ παράλληλα ὁ Ἅγιος Γερμανὸς εἶχε ἀναλάβει τὸ πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας, ἀμέσως ἐκεῖνος ἔστειλε νὰ τὸν καλέσουν καὶ τοῦ λέει: Δέσποτα, κατὰ τὴ γνώμη μου οἱ ἅγιες εἰκόνες δὲν διαφέρουν καθόλου ἀπὸ τὰ εἴδωλα. Πρόσταξε λοιπὸν γρήγορα νὰ τὶς βγάλουνε ἀπὸ τὴ μέση. Κι ἂν εἶναι ἀληθινὲς οἱ μορφὲς τῶν Ἁγίων, νὰ ἀναρτηθοῦν ψηλότερα, γιὰ νὰ μὴν τὶς ἀσπαζόμεθα καὶ τὶς μολύνουμε ἐμεῖς ποὺ κυλιόμαστε μέσα στὴν ἁμαρτία. Ἀλλὰ ὁ Πατριάρχης προσπαθοῦσε νὰ τὸν ἀποτρέψει ἀπὸ τέτοιο μίσος καὶ τοῦ ἔλεγε: Βασιλιά, ἀκοῦμε ὅτι κάποιος ἔχει λυσσάξει ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων. Τὸ ὄνομά του εἶναι Κόνων.

Κι αὐτὸς τοῦ εἶπε: Μὰ ἐμένα μὲ φωνάζανε ἔτσι ὅταν ἤμουν μικρός. Ἀφοῦ λοιπὸν δὲν κατάφερε νὰ πείσει τὸν Πατριάρχη νὰ συγκατατεθεῖ τὸν ἐξορίζει καὶ τὸν ἀντικαθιστᾶ μὲ τὸν ὁμόφρονά του Αναστάσιο. Κι ἔτσι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πάλι μάχεται μετὰ παρρησίας ἐναντίον τῶν ἁγίων Εἰκόνων. Λέγεται δε, ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πρώτα τοῦ ἐμφύσησαν αὐτὸ τὸ μίσος οἱ ὁποῖοι μὲ κἀποιες μαγγανεῖες προέβλεψαν τὴν ἄνοδό του στὸν θρόνο, ὅταν ἀκόμα ἦταν φτωχός καὶ μαζὶ μ’ αὐτοὺς κέρδιζε τὸ ψωμί του μὲ τὴν ὀνηλασία.

Κι ὅταν ἐκεῖνος ἔφυγε κακὴν κακῶς ἀπὸ τὴν ζωή, ὁ γιός του σὰν ἕνα λιονταρόπουλο ἀκόμα πιὸ ὠμό, ὁ κοπρώνυμος Κωνσταντῖνος, τὸν διαδέχεται στὴν ἐξουσία καμὲ περισσότερη λύσσα στρέφεται κατὰ τῶν εἰκόνων. Καὶ τί πρέπει νὰ ποῦμε γιὰ τὸ ποιὰ καὶ πόσα αὐτὸς ὁ παράνομος διέπραξε;

Πλὴν ὅμως ὅταν κι ἐκεῖνος ἔφυγε ἀπ’ τὴ ζωὴ μὲ ἀκόμα χειρότερο τρόπο, γίνεται βασιλιὰς ὁ γιὸς ἐκείνου καὶ τῆς Χαζάρας. Ἀλλὰ κι αὐτὸς ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ ἡ Εἰρήνη καὶ ὁ Κωνσταντῖνος κληρονόμησαν τὴν ἐξουσία. Αὐτοὶ καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὸν ἁγιώτατο Πατριάρχη Ταράσιο συγκρότησαν τὴν Ἕβδομη Σύνοδο καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπολαμβάνει καὶ πάλι τὶς ἅγιες Εἰκόνες.

ΚΙ ἀφοῦ ἔφυγαν αὐτοὶ ἀπὸ τὸν θρόνο, ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Γενικοῦ ὁ Νικηφόρος κι ἔπειτα ὁ γιός του Σταυράκιος καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτὸν ὁ Μιχαὴλ Ραγγαβὲς ποὺ σεβάστηκαν τὶς θεῖες εἰκόνες.

Ἀλλὰ τὸν Μιχαὴλ τὸν διαδέχεται ὁ θηριώδης Λέων ὁ Ἀρμένιος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ διεφθάρη μὲ δόλο ἀπὸ κάποιον ἔγκλειστο καὶ δυσσεβὴ Μοναχό, ξεσηκώνει τὴ δεύτερη εἰκονομαχία καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία μένει χωρὶς τὸ κόσμημά της.

Αὐτὸν τὸν διαδέχεται ἔπειτα ὁ Μιχαὴλ ἀπὸ τὸ Ἀμόριο κι αὐτὸν πάλι ὁ Θεόφιλος, ὁ γιός του,  στὴ μανία κατὰ τῶν εἰκόνων, ποὺ ξεπέρασαν τοὺς ὑπόλοιπους. Αὐτὸς ὁ Θεόφιλος λοιπὸν σὲ πολλοὺς ἅγιους Πατέρες ἐπέβαλε ποινὲς καὶ τιμωρίες ἀλλόκοτες.

Κυβέρνησε δώδεκα χρόνια καὶ προσβλήθηκε ἀπὸ τὴ νόσο τῆς δυσεντερίας καὶ κόντευε νὰ φύγει ἀπὸ τὴ ζωή, ἀφοῦ λίγο περισσότερο νὰ ἄνοιγε τὸ στόμα του φαινόντουσαν μέσα τὰ ἔγκατά του. Καὶ ἡ Αὐγούστα Θεοδώρα καθὼς εἶχε πονέσει πολὺ ἀπὸ τὸ συμβὰν αὐτό, μιὰ φορὰ μόλις τ5ὴν πῆρε ὁ ὕπνος βλέπει στὸ ὄνειρό της τὴν ἄχραντο Θεοτόκο νὰ ἔχει στὴν ἀγκαλιά της τὸ προαιώνιο βρέφος καὶ νὰ περιστοιχίζεται ἀπὸ λαμπροφανεῖς Ἀγγέλους.

Κι αὐτοὶ νὰ μαστιγώνουν καὶ νὰ ὀνειδίζουν τὸν Θεόφιλο τὸν σύζυγό της. Καθὼς πετάχτηκε ἀπὸ τὸν ὕπνο της ἀκούει τὸν Θεόφιλο νὰ φωνάζει: Ἀλλοίμονό μου, ὁ ἄθλιος. Γιὰ τὶς ἅγιες εἰκόνες μαστίζομαι καὶ ὑποφέρω.  Τότε ἀμέσως ἡ Βασίλισσα βάζει πάνω του τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν παρακαλεῖ μὲ δάκρυα.

Καὶ ὁ Θεόφιλος, ἂν κα ἦταν σὲ τέτοια κατάσταση, βλέποντας κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸν περιστοίχιζαν νὰ φοράει κάποιο ἐγκόλπιο, τὸ ἁρπάζει καὶ τὸ ἀσπάζεται μὲ πάθος, κι ἀμέσως τὸ στόμα του ποὺ ἐφρύαξε κατὰ τῶν εἰκόνων καὶ ὁ λάρυγγάς του ποὺ ἔχασκε ξεχειλωμένος ἐπανέρχεται στὴν προηγούμενη συνηθισμένη κατάσταση κι ἔπαψε ἡ βία καὶ ἡ κακοπάθεια ποὺ τὸν κυρίευε κι ἀφοῦ ὁμολόγησε ὅτι εἶναι καλὸ νὰ τιμοῦμε καὶ νὰ σεβόμαστε τὶς ἅγιες εἰκόνες παραδόθηκε στὸν ὕπνο.

Τότε λοιπὸν καὶ ἡ Βασίλισσα ἔβγαλε τὶς ἅγιες καὶ σεπτὲς εἰκόνες ἀπὸ τὰ κιβώτιά της κι ἔβαλε τὸν Θεόφιλο νὰ τὶς ἀσπάζεται κι λόψυχα νὰ τὶς τιμᾶ.

Μετὰ ἀπὸ λίγον καιρὸ ὁ Θεόφιλος ἔφυγε ἀπ’τὴ ζωή. Κι ἡ Θεοδώρα ἀνεκάλεσε ὅλους ἀπὸ τὶς ἐξορίες καὶ τὶς φυλακὲς καὶ πρόσταξε νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα καὶ ἀποσπᾶται ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο ὁ Ἰωάννης, ποὺ λεγόταν καὶ Ἰαννίς, καὶ ἦταν μᾶλλον μαντιάρχης καὶ δαιμονάρχης παρὰ Πατριάρχης. Καὶ τὸν διαδέχεται ὁ ὁμολογητὴς τοῦ Χριστοῦ Μεθόδιος ποὺ ἔπαθε πολλὰ πρωτύτερα καὶ κλείστηκε νὰ ζεῖ μέσα σὲ τάφο.

Τούτων οὕτως ἐχόντων, ὁ Ἰωαννίκιος ὁ μεγάλος ποὺ ἀσκήτευε στὰ ὄρη τοῦ Ὀλύμπου δέχεται θεία ἐπίσκεψη. Τὸν πλησίασε ὁ μέγας ἀσκητὴς Ἀρσάκιος καὶ τοῦ λέει: Ὁ Θεὸς μὲ ἔστειλε σὲ σένα, γιὰ νὰ ἔρθουμε στὸν ὁσιώτατο ἄνδρα Ἡσαΐα, τὸν ἔγκλειστο στὴ Νικομήδεια, καὶ νὰ μάθουμε ὅσα εἶναι ἀρεστὰ στὸν Θεὸ καὶ ρμοζουν στὴν Ἐκκλησία του.

Καὶ λοιπὸν μόλις φτάσανε στὸν ὁσιώτατο Ἡσαΐα ἀκοῦνε ἀπὸ αὐτόν: Αὐτὰ λέει ὁ Κύριος. Ἰδού, ἦρθε τὸ τέλος τῶν ἐχθρῶν τῆς δικῆς μου ἀπεικόνισης. Ἐσεῖς λοιπὸν καὶ στὴν Βασίλισσα Θεοδώρα καὶ στὸν Πατριάρχη Μεθόδιο νὰ πεῖτε τὰ ἑξῆς: Πάψε ὅλους τοὺς ἀνίερους κι ἔτσι μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἀγγέλους νὰ μοῦ προσφέρεις θυσία σεβόμενος τὴν Εἰκόνα μου καὶ τὸν Σταυρό.

Μόλις τ’ ἄκουσαν αὐτὰ πᾶνε ἀμέσως στὴν Κπολη καὶ τὰ λένε ὅλα στὸν Μεθόδιο τὸν Πατριάρχη καὶ σ’ ὅλους τοὺς ἐκλεκτούς του. Ὅλοι αὐτοὶ λοιπὸν συναθροίστηκαν καὶ παρουσιάζονται στὴν Βασίλισσα τὴν ὁποία τὴν βρῆκαν σὲ ὅλα εὐπειθὴ καθὼς ἦταν εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος ἀπὸ τὴν οἰκογενειακή της παράδοση. Ἀμέσως λοιπὸν ἡ Βασίλισσα τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ποὺ εἶχε κρεμασμένη στὸ λαιμό της τὴν ἔβγαλε καὶ μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων τὴν ἀσπαζόταν λέγοντας: Ἂν κάποιος αὐτὲς τὶς εἰκόνες δὲν τὶς προσκυνεῖ καὶ δὲν τὶς ἀσπάζεται, ἐπειδὴ σχετίζονται με τὸ πρόσωπο ποὺ εἰκονίζεται κι ὄχι ἐπειδὴ λατρεύουμε τὸ ξύλο, κι ὄχι σὰν νὰ εἶναι θεὸς ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι Εἰκόνες τοῦ ἀρχετύπου, ἂς ἔχει ἀνάθεμα· κι ὅλοι χαρήκανε χαρὰ μεγάλη. Ἀλλὰ κι αὐτὴ τος ζητάει τὴ χάρη νὰ κάνουν δέηση γιὰ τὸν ἄντρα της τὸν Θεόφιλο.

Κι αὐτοὶ βλέποντας τὴν πίστη της, ἂν καὶ τὸν εἶχαν ἀπορρίψει, πείθονται ὅμως.  Καὶ μάλιστα, ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Μεθόδιος, ἀφοῦ σύναξε ὅλο τὸν λαὸ καὶ ὅλο τὸν Κλῆρο, καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς στὴ μεγάλη τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ αὐτοὶ οἱ ἐκλεκτοὶ ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο, ὁ μέγας Ἰωαννίκιος καὶ ὁ Ἀρσαάκιος, καὶ ὁ Ναυκράτιος καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, καὶ ὁ Θεοφάνης τοῦ μεγάλου ἀγροῦ, καὶ ὁ Θεόδωρος, οἱ γραπτοὶ καὶ ὁμολογητές, ὁ Μιχαὴλ ὁ ἁγιοπολίτης καὶ Σύγκελλος  κι ἄλλοι πολλοί, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν ὅλονύκτια δέηση ὑπὲρ Θεοφίλου κι ὅλοι εὔχοντας μὲ δάκρυα καὶ μὲ συντονισμένες δεήσεις. Κι αὐτὴ τὴν δέηση τὴν ἔκαναν ὅλη τὴν πρὠτη Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν καὶ μαζὶ προσευχόταν καὶ ἡ Βασίλισσα Θεοδώρα μαζὶ μὲ τὶς γυναῖκες καὶ τὸν ὑπόλοιπο λαό.

Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ἡ Βασίλισσα Θεοδώρα γύρω στὴν κονταυγὴ τοῦ ὄρθρου τῆς Παρασκευῆς ἔγειρε καὶ τὴν πῆρε ὁ ὕπνος, καὶ τῆς φάνηκε πὼς βρέθηκε στὸν κίονα τοῦ Σταυροῦ κι ἔβλεπε κάποιους νὰ περνᾶνε στὸν δρόμο μὲ θόρυβο καὶ νὰ περιφέρουν διάφορα κολαστήρια ὄργανα. Κι ἀνάμεσά τους ἔσερναν δέσμιο καὶ τὸν βασιλέα Θεόφιλο μὲ τὰ χέρια δεμένα πισθάγκωνα. Κι αὐτὴ τὸν γνώρισε κι ἀκολουθοῦσε τοὺς ἀπαγωγεῖς του.

Κι ὅταν ἔφτασε μέχρι τὴν Χαλκὴ πύλη, εἶδε κάποιον ἄνδρα ὑπερφυσικὸ στὴν ὄψη νὰ κάθεται μπροστὰ στὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦκι ἀπέναντι ἔστησε τὸν Θεόφιλο. Κι ἡ Βασίλισσα τοῦ πιάνει τὰ πόδια καὶ τὸν ἱκέτευε ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, κι αὐτὸς ἄνοιξε τὸ στόμα του καὶ εἶπε: Μεγάλη ἡ πίστη σου γυναίκα.

Μάθε λοιπὸν ὅτι γιὰ τὰ δάκρυἀ σου κι ἀκόμα γιὰ την πίστη καὶ τὴν παράκληση καὶ τὴν ἱκεσία τῶν δούλων μου καὶ τῶν ἱερέων μου, δίνω ἄφεση στὸν Θεόφιλο τὸν ἄντρα σου. Κι ἔπειτα λέγει στοὺς ἀπαγωγεῖς του: Λύστε τον καὶ παράδώστε τον στὴν γυναίκα του. Κι αὐτὴ τὸν πῆρε κι ἔφυγε ὅλο χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Κι ἀμέσως τῆς ἔφυγε ὁ ὕπνος.

Αὐτὰ εἶδε ἡ Βασίλισσα Θεοδώρα. Ὁ Πατριάρχης Μεθόδιος τώρα ἀφοῦ ἔγιναν οἱ δεήσεις καὶ οἱ εὐχὲς ὑπὲρ τοῦ Θεοφίλου, πῆρε ἕνα κοινὸ χαρτί, κι ἔγραψε σ’ αὐτὸ τὰ ὀνόματα ὅλων τῶν αἱρετικῶν βασιλέων, καὶ συμπεριέλαβε καὶ αὐτὸ τοῦ Θεοφίλου, καὶ τὰ τοποθέτησε κάτω ἀπὸ τὴν ἁγία Τράπεζα. Τὴν Παρασκευή, βλέπει κι αὐτὸς ἕναν φοβερὸ Ἄγγελο νὰ εἰσέρχεται μέσα στὸν μεγάλο Ναό, καὶ νὰ τὸν πλησιάζει καὶ λέγεται ὅτι τοῦ εἶπε:

Εἰσακούσθηκε ἡ δέησή σου, Ἐπίσκοπε, κι ἔτυχε συγγνώμης ὁ βασιλιὰς Θεόφιλος. Μὴν ἔνοχλεῖς λοιπὸν ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ἄλλο τὸν Θεὸ γι’ αὐτόν. Κι αὐτὸς θέλοντας νὰ δοκιμάσει ἂν εἶναι ἀληθὲς τὸ ὅραμά του, πῆρε τὸ χαρτὶ τὸ ξετύλιξε καὶ εἶδε, ὢ Θεέ μου ἡ κρίση Σου- ὅτι εἶχε ἀπαλειφθεῖ ἀπὸ Θεοῦ τελείως τὸ ὄνομα τοῦ Θεόφιλου. Τὄμαθε αὐτὸ ἡ Βασίλισσα καὶ καταχάρηκε καὶ στέλνει μήνυμα στὸν Πατριάρχη νὰ συναθροίσει ὅλο τὸν λαό, μαζὶ μὲ τοὺς τίμιους Σταυροὺς καὶ τὶς ἅγιες Εἰκόνες στὴν Μεγάλη Ἐκκλησία ὥστε νὰ ἀποδοθεῖ στὴν Ἐκκλησία τὸ κόσμημα τῶν Εἰκόνων καὶ νὰ γίνει σὲ ὅλους γνωστὸ τὸ καινούργιο θαῦμα.

Καὶ πράγματι σχεδὸν ὅλοι μαζεύτηκαν στὴν Ἐκκλησία μὲ τὰ κεριά τους, καὶ παραβρέθηκε καὶ ἡ Βασίλισσα μὲ τὸν γιό της, κι ἐκεῖ ἔγινε ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς καὶ μαζὶ μὲ τὶς ἅγιες Εἰκόνες καὶ τὰ θεῖα καὶ σεβάσμια ξύλα τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸ ἱερὸ καὶ θεῖο Εὐαγγέλιο  ἔφτασαν ἀνακράζοντας τὸ Κύριε Ἐλέησον μέχρι τὸ λεγόμενο Μίλι. Κι ἔτσι πάλι ἐπέστρεψαν στὴν Ἐκκλησία καὶ ἐτέλεσαν τὴν Θεία Λειτουργία ἐνῶ οἱ  ἅγιοι Ἄνδρες ποὺ ξεχώρισαν ἀναστήλωσαν τὶς ἅγιες καὶ σεβάσμιες εἰκόνες καὶ ἀνακηρύχθηκαν ὀρθῶς ὡς εὐσεβεῖς καὶ δοξάζοντες αὐτὲς, ἐνῶ οἱ ἀντίθετοι ποὺ ἀσέβησαν καὶ δὲν ἀποδέχτηκαν νὰ ἀποδώσουν τιμὴ στὶς ἅγιες εἰκόνες ἀποκηρύχθηκαν καὶ παραδόθηκαν στὸ Ἀνάθεμα.

Κι ἀπὸ τότε ὅρισαν αὐτοὶ οἱ ἅγιοι ὁμολογητὲς νὰ γίνεται ἐτησίως μὲ τὸν ἴδιο τρόπο αὐτὴ ἡ ἱερ πανήγυρις, γιὰ νὰ μὴν ξαναπέσουμε πάλι στὴν ἴδια ἀσέβεια.

Ένα Σχόλιο to “Περί της Κυριακής της Ορθοδοξίας (από τον Άγγελο Κ.)”

 1. natodo Says:

  Βασιλική Αλεξόπουλου
  Φιλόλογος

  8 Μαρ 2020, 06:28, ο χρήστης «Ἀέρα Πατέρα » έγραψε:

  >
  >

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: