Σάββατο Α ´ εβδομάδας Νηστειων (από τονΆγγελο Κ.)

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Αὐτὴ τὴ μέρα, τὸ Σάββατο τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, γιορτάζουμε τὸ παράδοξο θαῦμα διὰ τῶν Κολλύβων τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Ὅταν πῆρε τὰ σκῆπτρα τῆς Βασιλείας ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, μετὰ τὸν Κωνστάντιο τὸν γιὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, καὶ ἐπανέφερε τὴν εἰδωλολατρία ἀντὶ γι τὸν Χριστιανισμό, ξέσπασε πολύ μεγάλος διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, καὶ φανερὰ καὶ στὰ κρυφά. Ἀφοῦ λοιπὸν ἀποφάσισε ὁ δυσσεβὴς νὰ τοὺς τιμωρεῖ σκληρὰ καὶ φανερὰ καὶ ἀπάνθρωπα, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο βάζει σὲ πειρασμὸ τοὺς Χριστιανούς, ἀτιμάζοντάς τους καὶ ὑποτιμώντας τους, γιὰ νὰ μὴν πολλαπλασιάζονται.  Ἀποφάσισε λοιπὸν ὁ δόλιος καὶ ὁ ἀνόσιος τὸν τρόπο ποὺ θτος μιάνει χωρὶς αὐτὸ νὰ γίνει φανερό. Ἔτσι ἀφοῦ ἀφησε νὰ τηρηθεῖ ἡ χριστιανικὴ συνήθεια κατὰ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, κάλεσε τὸν ἔπαρχο της πόλης καὶ τὸν διατάσσει νὰ ἐξαφανίσει τὰ συνηθισμένα ὤνια ποὺ πουλοῦσαν στὴν ἀγορά. Καὶ νὰ φέρει στὴν ἀγορὰ ἄλλα ψώνια, δηλαδὴ  τροφὲς καὶ ποτά, ποὺ τὰ εἶχαν ἀναμίξει πρωτύτερα  μὲ τὰ αματα τῶν θυσιῶν του κι ἔτσι καθὼς εἶχε μιάνει τὰ τρόφιμα θὰ τὰ ψώνιζαν οἱ Χριστιανοὶ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ μιαίνονταν κι αὐτοί.

Ἀμέσως λοιπὸν ὁ Ἔπαρχος καταπιάνεται μὲ τὸ ἔργο καὶ πηγαίνει καὶ φέρνει τὰ φαγώσιμα καὶ τὰ ποτὰ, ποὺ ἦταν μιασμένα ἀπὸ τὶς θυσίες καὶ τὰ εἰδωλόθυτα, σὲ ὅλη τὴν ἀγορά.

Ἀλλὰ ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ βλέπει τὰ πάντα καὶ πιάνει τοὺς ἔξυπνους καὶ τοὺς σοφοὺς μέσα ἀπὸ τὶς πανουργίες τους, καὶ ποὺ προνοεῖ πάντα γιὰ μᾶς τοὺς δούλους του, διέλυσε καὶ τὰ μυσαρὰ ἐναντίον μας ἐπινοήματα τοῦ Παραβάτη. Στέλνει τὸν μέγα ἀθλοφόρο Θεόδωρο, ποὺ ἀνῆκε στὸ Τηρωνικὸ τάγμα καὶ γι’ αὐτὸ νομαζόταν Τήρωνας, στὸν Ἀρχιερέα τῆς Πόλεως Εὐδόξιο, ποὺ δὲν ἀνέβηκε μὲ ὄρθὸ τρόπο στὸν θρόνο, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ἐτύγχανε σεβασμοῦ. Καὶ μάλιστα τοῦ παρουσιάστηκε σὲ ὅραμα καὶ ὄχι σὲ ὄνειρο, ἔτσι ὅπως λέγεται. Σήκω γρήγορα καὶ σύναξε τὸ ποίμνιο τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ τοὺς προτρέψεις μὲ σιγουριὰ νὰ μὴν ψωνίσουν τίποτα ἀπὸτὴν ἀγορά. Γιατὶ αὐτὰ ἔχουν μιανθεῖ μὲ τὸ αμα τῶν θυσιῶν ἀπὸ τὸν ἀσαβέστατο Βασιλιά. Ἀλλὰ αὐτὸς ἀποροῦσε καὶ ρωτοῦσε: καὶ πόσο εὔκολο εἶναι αὐτὸ γι’αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση ἀπὸ τὸ σπίτι τους νὰ μὴν ψωνίσουν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν βγεῖ στὴν ἀγορά; Κι ὁ Ἅγιος τοῦ λέει, νὰ τοὺς δώσεις κόλλυβα γιὰ νὰ παρηγορήσεις τὴν ἀνάγκη τους.  Κι αὐτὸς καθς δὲν ἤξερε, ἀποροῦσε καὶ ρωτοῦσε νὰ μάθει τί εἶναι τοῦτα τὰ κόλλυβα. Κι ὁ μέγας Θεὀδωρος τοῦ λέει: Τὸ βρασμένο σιτάρι. Ἔτσι συνηθίζαμε νὰ τὸ λέμε ἐμεῖς στοὺς Εὐχαΐτες. Ἀλλὰ ἤθελε ἀκόμη ὁ Πατριάρχης νὰ σιγουρευτεῖ καὶ γιὰ τοῦτο: καὶ ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ τὸ προμηθεύσει στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα; Κι ὁ Ἅγιος τοῦ λέει ἀμέσως: Ὁ Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Θεόδωρος. Αὐτὸς ποὺ μόλις στάλθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ βοηθός σας.

Σηκώθηκε λοιπον ἀμέσως ὁ Πατριάρχης καὶ ἀνήγγειλε στὸ πλῆθος τὸ ὅραμά του καὶ ἀφοῦ ἔτσι ἔκανε κράτησε τὸ ποίμνιο ἀμόλυντο ἀπὸ τὶς ἐπινοήσεις τοῦ ἐχθροῦ καὶ παραβάτη. Κι αὐτὸς ἀφοῦ εἶδε ὅτι ἡ ἐνέδρα του φανερώθηκε καὶ δὲν κατάφερε τίποτα καὶ ντροπιάστηκε γιὰ τὰ καλά, πρόσταξε νὰ ξαναφέρουν στὴν ἀγορὰ τὰ συνηθισμένα ψώνια. Καὶ ὁ λαὸς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ πέρασε ἡ ἑβδομάδα,  θέλοντας νὰ ἀποτίσουν εὐχαριστία στὸν εὐεργέτη κα μάρτυρα, αὐτὸ τὸ Σάββατο ἀποφάσισαν νὰ τὸ τιμήσουν διὰ τῶν Κολλύβων, ἀγαλλόμενοι τὴν μνήμη του. Ἀπὸ τότε λοιπὸν μέχρι σήμερα, οἱ πιστοὶ ἀνανεώνουμε τὸ θαῦμα γιὰ νὰ μὴν τὸ σβήσει ὁ χρόνος, αὐτὸ τὸ τόσο μεγάλο κατόρθωμα τοῦ Μάρτυρος, καὶ δοξάζουμε τὸν μέγα Θεόδωρο διὰ τῶν Κολλύβων.

Αὐτὸν τὸν μέγα Θεόδωρο ὁ ἀσεβὴς Βρίγγας ἐπὶ Μαξιμίνου τὸν κατήγγειλε ὅτι κατέστρεψε πρῶτα καὶ μετὰ ἔβαλε φωτιὰ στὸ ναὸ τῆς θεᾶς τους, κι ὅτι τὰ στολίδια τοῦ ναοῦ τὰ μοίρασε στοὺς φτωχούς. Μερικοὶ μάλιστα τοῦ ζήτησαν τὸν λόγο καὶ θέλανε νὰ τὸν διώξουν καὶ τὸν συμβούλευαν νὰ φύγει, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν τὸ δέχτηκε. Ὑπέμεινε λοιπὸν πολλὰ πάθη κι ὕστερα

ἀνάψανε ἕνα καμίνι μεγάλο καὶ τὸν πετάξανε μέσα. Μὰ χωρὶς νὰ πάθει  τίποτα ἀπὸ τὴν κάμινο, μέσα σ’ ἐκείνη τὴν κάμινο παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: