Archive for Σεπτεμβρίου 2017

Κατουνὰκια

25 Σεπτεμβρίου, 2017

_8254259.JPG

Χαϊκοῦ (Γ.Παυλὸπουλος)

25 Σεπτεμβρίου, 2017

1)

Οὐρὰ παγωνιοῦ

σὲ πισινὸ μαϊμοῦς

τοῦτος ὁ κὸσμος

2)

Ἀκὶνητοι.Σὰν

νὰ φωτογραφὴθηκε

ἡ Γῆ γιὰ πὰντα.

3)

Ὃλοι χωρᾶμε

οἱ ζωντανοὶ κι οἱ νεκροὶ

σ᾽ ἓνα ποὶημα.

 

(Γιὼργης Παυλὸπουλος-ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1943-2008-Κὶχλη)

Neil Young – Heart Of Gold

25 Σεπτεμβρίου, 2017

Arvo Pärt – Psalom

25 Σεπτεμβρίου, 2017

Χωρὶς τὶτλο-τῆς Τόνιας Γαλατη- (ἀπὸ Μπὰμπη)

25 Σεπτεμβρίου, 2017

Κάθε που φεύγει

ένας άνθρωπος
ένα δέντρο ξεριζώνεται
ένα πουλί κλαίει
ένα σύννεφο βροντά
ο ποταμός ξεχύνεται
η ζωή κυλά
δίχως ντροπή
και πάλι
τιμή απονέμει.
Αντίο.

της Τόνιας Γαλατη

Κυριακὴ Α᾽Λουκᾶ

24 Σεπτεμβρίου, 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για α λουκα

(Λουκ. 5,1-11)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς

1. παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,

2. εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα.

3. ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους.

4. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.

5. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον.

6. καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν.

7. καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.

8. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε.

9. θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον,

10. ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.

11. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

 

Ἡ σὺλληψις τοῦ Τιμὶου Προδρὸμου

23 Σεπτεμβρίου, 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για η συλληψις του προδρομου

Ἀνδρὶ Προφήτῃ χρησμὸς ἐξ Ἀρχαγγέλου,
Τεκεῖν προφήτην, καὶ Προφήτου τι πλέον.
Εἰκάδῃ τῇ τριτάτῃ γαστὴρ λαβὲ Πρόδρομον εἴσω.
Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας για τον Πρόδρομο του Κυρίου, Ιωάννη:
«Φωνὴ βοῶντος ἐν τὴ ἐρήμω, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τᾶς τρίβους αὐτοῦ». (Ησαΐας μ’, 3).
Δηλαδή, φωνή ανθρώπου, που φωνάζει στην έρημο και λέει:
«Ετοιμάστε το δρόμο, απ’ όπου θα έλθει ο Κύριος σε σας. Κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από τους οποίους θα περάσει».
Ξεριζώστε, δηλαδή, από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πώρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας, για να δεχθεί τον Κύριο.
Η φωνή αυτή, που ήταν ο Ιωάννης, γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο Πατέρας του Ζαχαρίας ήταν Ιερέας.
Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου, που του ανήγγειλε, ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης.
Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε.
Η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε;
Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του, μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κωφάλαλος.
Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε, και μετά εννιά μήνες έκανε γιο. Μετά οκτώ ήμερες, στην περιτομή του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία.

Όμως, ο Ζαχαρίας, έγραψε επάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε, λύθηκε η γλώσσα του, και η χαρά για όλους ήταν μεγάλη.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἡ πρώην οὐ τίκτουσα, στεῖρα εὐφράνθητι,
ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, Ἡλίου λύχνον σαφῶς,
φωτίζειν τὸν μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην,
ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχαρία, ἐκβοῶν παρῥησίᾳ·
Προφήτης τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τίκτεσθαι.

Πηγαὶνοντας μὲ τὸν ἂνεμο -Ἀμπὰς Κιαροστὰμι-

22 Σεπτεμβρίου, 2017

Ὁ τυφλὸς ἂνδρας

ρωτᾶ τὸ παιδὶ

γιὰ τὴν ὣρα.

(Α.ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ-Πηγαὶνοντας μὲ τὸν ἂνεμο-Ταξιδευτὴς)

Arvo Pärt – Variations for the healing of Arinushka – Iwan Iwanowitsch Schischkin.

22 Σεπτεμβρίου, 2017

Πηγαὶνοντας μὲ τὸν ἂνεμο (Ἀ.Κιαροστὰμι)

21 Σεπτεμβρίου, 2017

Ξεκινᾶ

ἡ ἀρὰχνη

αὐτὴ τὴ φορὰ

τὸ πλὲξιμο

σὲ μιὰ

μεταξὲνια κουρτὶνα.

 

(ΑΜΠΑΣ ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ-Πηγαὶνοντας μὲ τὸν ἂνεμο-Ταξιδευτὴς)