Archive for 14 Αυγούστου 2017

Ἀπολυτὶκιον ἑορτῆς Κοιμὴσεως Θεοτὸκου (Ἃγιον Ὃρος)

Αύγουστος 14, 2017

Περὶ τῆς Κοιμὴσεως τῆς Θεοτὸκου

Αύγουστος 14, 2017

Σχετική εικόνα

Οὐ θαῦμα θνῄσκειν κοσμοσώτειραν Κόρην,
Τοῦ κοσμοπλάστου σαρκικῶς τεθνηκότος.
Ζῇ ἀεὶ Θεομήτωρ, κἂν δεκάτῃ θάνε πέμπτῃ.
Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου.

Όταν δε ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου (η παράδοση λέει ότι ήταν ο Aρχάγγελος Γαβριήλ) της το έκανε γνωστό τρεις μέρες πριν.

Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε, λοιπόν, και προσευχήθηκε στο όρος των Ελαίων, όπου συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριος Ιησούς.

Έπειτα, γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμηση της.

Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ήμερα από την εμφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο.

Τότε, ξαφνικά νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμηση της.

Mαζί δε με τους Aποστόλους ήλθε και ο Aρεοπαγίτης Διονύσιος, ο Άγιος Iερόθεος ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Aπόστολος Tιμόθεος, και οι λοιποί θεόσοφοι Iεράρχες.

Όταν εκοιμήθη, με ψαλμούς και ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της Γεσθημανή. Eπειδή, κατά θείαν οικονομίαν, ένας από τους Aποστόλους

(ο Θωμάς όπως λέει η παράδοση) δεν ήταν παρών στην κηδεία της Θεομήτορος, ζήτησε να ανοιχτεί ο τάφος ώστε να προσκυνήσει και αυτός το Σώμα της Θεοτόκου.

Έτσι, μετά από τρεις ήμερες, άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία αναστήθηκε σωματικά και ανελήφθη στους ουρανούς.

Και βέβαια, όλη η ανθρωπότητα, με ευγνωμοσύνη για τις πρεσβείες της στο Σωτήρα Χριστό, αναφωνεί:

«Χαίρε, ώ Μήτερ τής ζωής».

-Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

-Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’. Αὐτόμελον.

 

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

-Ὁ Οἶκος

 

Τείχισόν μου τὰς φρένας Σωτήρ μου· τὸ γὰρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ, τὴν ἄχραντον Μητέρα σου, ἐν πύργῳ ῥημάτων ἐνίσχυσόν με, καὶ ἐν βάρεσιν ἐννοιῶν ὀχύρωσόν με· σὺ γὰρ βοᾷς τῶν αἰτούντων πιστῶς τὰς αἰτήσεις πληροῦν. Σὺ οὖν μοι δώρησαι γλῶτταν, προφοράν, καὶ λογισμὸν ἀκαταίσχυντον· πᾶσα γὰρ δόσις ἐλλάμψεως παρὰ σοῦ καταπέμπεται φωταγωγέ, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

-Μεγαλυνάριον

 

Παρέστης Παρθένε ἐκ δεξιῶν, τοῦ Παμβασιλέως, ὡς Βασίλισσα τοῦ παντός, περιβεβλημένη, ἀθανασίας αἴγλην, ἀρθεῖσα μετὰ δόξης, πρὸς τὰ οὐράνια.

Θεαρχὶῳ Νεὺματι (Ἱ.Μ.Ἰβὴρων)

Αύγουστος 14, 2017

Η Παναγία (στο μεσημέρι) του Paul Claudel (ἀπὸ Μπὰμπη)

Αύγουστος 14, 2017

 

Είναι μεσημέρι. Βλέπω την Εκκλησία ανοικτή. Πρέπει να μπω μέσα.
Μητέρα του Χριστού, δεν έρχομαι να προσευχηθώ.
Δεν έχω τίποτα να προσφέρω και τίποτα να ζητήσω.
Έρχομαι μόνο για σε κοιτάξω.
Να σε κοιτάξω και να κλαίω από ευτυχία
γνωρίζοντας πως είμαι το παιδί Σου και συ είσαι εκεί.
Δεν θέλω τίποτε άλλο παρά μόνο μια στιγμή
τώρα το μεσημέρι που το παν σταματά
να είμαι μαζί Σου, Μαρία, εκεί που είσαι και Συ.
Δεν θέλω τίποτε να σου πω, θέλω μόνο να βλέπω το πρόσωπό Σου
και ν’ αφήσω την καρδιά να μιλά στη δική της γλώσσα.
Δεν θέλω τίποτε να πω, τίποτε να ψάλλω
γιατί όταν έχει κανείς γεμάτη την καρδιά του
ψάλλει σα τον κότσυφα που τονίζει το τραγούδι του στα ψηλά πετάγματα.
Στολισμένη πόσο είσαι ωραία γιατί είσαι Άσπιλη…
Είσαι Άμωμη, γιατί είσαι η Μητέρα του Χριστού
που είναι αλήθεια μέσα στην αγκαλιά σου ο μόνος καρπός και η μόνη ελπίδα.
Θέλω να ψάλλω για πάντα, απλώς γιατί είσαι Συ, Μαρία,
απλούστατα γιατί Εσύ υπάρχεις.
Μητέρα του Θεού Μαρία, Σ’ ευχαριστώ, Σ’ ευχαριστώ.