Archive for Ιουνίου 2017

Seydoy Keita (1921-2001 Μαλαισὶα)

26 Ιουνίου, 2017

Seydou Keita 22

Kυριακὴ Γ’ Ματθαὶου

25 Ιουνίου, 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για γ ματθαιου

(Ματθ. 6,22-33)

Εἶπεν ὁ Κύριος·

22. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·

23. ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;

24. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

25. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

26. ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

27. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;

28. καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει·

29. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

30. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 31. μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; 32. πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

33. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

 

Τὸ γεννὲθλιο τοῦ Τιμὶου Προδρὸμου καὶ βαπτιστὴ τοῦ Κυρὶου Ἰωὰννη

24 Ιουνίου, 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για γενεθλιο προδρομου

Ζαχαρία, χόρευε σὺν τῇ συζύγῳ
Οὐ πολλὰ μὲν τίκτοντες, ἓν δὲ καὶ μέγα.
Πρόδρομον ἀμφὶ τετάρτην εἰκάδα γείνατο μήτηρ.
Την ημέρα αυτή η Αγία μας εκκλησία εορτάζει το γενέσιο του ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη.
Ο πατέρας του Ζαχαρίας, ήταν ιερέας.
Κάποια ημέρα την ώρα του θυμιάματος, είδε μέσα στο θυσιαστήριο άγγελο Κυρίου, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο τον οποίο θα ονόμαζε Ιωάννη.
Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά , αλλά δυσπιστούσε.
Η γυναίκα του ήταν ηλικιωμένη και στείρα και άρα ήταν αδύνατο να κυοφορήσει και αυτές τις αμφιβολίες τις εξέφρασε στον άγγελο ο οποίος του απάντησε ότι το παιδί θα γεννηθεί και εκείνος θα τιμωρηθεί για την απιστία του, παραμένοντας κωφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού.
Πράγματι η γυναίκα του η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από εννέα μήνες γέννησε γιο. Οκτώ ημέρες μετά τη γέννηση κατά την περιτομή του παιδιού οι συγγενείς, θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του δηλ. Ζαχαρία.
Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε επάνω στο πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και όλοι οι παριστάμενοι πλημμύρισαν χαρά κι ελπίδα, διότι κατάλαβαν ότι γεννήθηκε ο Πρόδρομος της παρουσίας του αναμενόμενου Μεσσία.
Ο Ιωάννης δε διέθετε μόνο το χάρισμα της προφητείας, αλλά αξιώθηκε και τη μεγαλύτερη χαρά και τιμή.

Βάπτισε το Μεσσία Χριστό, τον οποίο και ομολογούσε σ’ όλη του τη ζωή.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, ἀξίως εὐφημῆσαι σέ, οὐκ εὐποροῦμεν ἠμεῖς, οἱ πόθω τιμῶντες σέ, στείρωσις γὰρ τεκούσης, καὶ πατρὸς ἀφωνία, λέλυται τὴ ἐνδόξω, καὶ σεπτή σου γεννήσει, καὶ σάρκωσις Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κόσμω κηρύττεται
.
Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ πρὶν στείρα σήμερον, Χριστοῦ τὸν Πρόδρομον τίκτει, καὶ αὐτὸς τὸ πλήρωμα, πάσης τῆς προφητείας, ὅνπερ γάρ, προανεκήρυξαν οἱ Προφῆται, τοῦτον δή, ἐν Ἰορδάνῃ χειροθετήσας, ἀνεδείχθη Θεοῦ Λόγου, Προφήτης Κῆρυξ ὁμοὺ καὶ Πρόδρομος.

Ἂν (Ν.Φ.Διακοπαναγιὼτης)

24 Ιουνίου, 2017

Νὰ σ᾽ἀγαποῦν ἂν θὲλεις

ξὲρε το

βαδὶζεις λὰθος δρὸμο.

Ἂν ὃλους ἀγαπᾶς ἀληθινὰ

μὰθε το

τὸ δρὸμο νὰ βρεῖς κοντεὺεις.

Ἂν νὰ θυσιαστεῖς

ἒτοιμος εἶσαι

ξαναρῶτα με.

 

(Ν.Φ.Διακοπαναγιὼτης -ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ-Ἁρμὸς)

 

 

Seydoy Keita (1921-2001 Μαλαισὶα)

24 Ιουνίου, 2017

Seydou Keita 14

Τὰ δὺσκολα εὒκολα (Ὃλια Λαζαρὶδου)

23 Ιουνίου, 2017

1)

Προσδοκῶ ἀνὰσταση νεκρῶν

``καὶ ζωντανῶν νεκρῶν᾽᾽

προσθὲτω

ὃταν κὰνω τὴν προσευχὴ μου.

2)

Ὁ βυθὸς τῶν πολυκατοικιῶν

εἶναι γεμᾶτος Φιλιππινὲζες

πλὲουν τὶς νὺχτες σιωπηλὰ

σε μπλὲ φωσφορὶζοντα νερὰ

που τὰ ἀποκαλοῦν Ἀγγλικὰ skype.

 

(Ὃλια Λαζαρὶδου-Τὰ εὒκολα δὺσκολα-Ποταμὸς)

Seydoy Keita (1921-2001 Μαλαισὶα)

23 Ιουνίου, 2017

Seydou Keita 16

Τὰ δὺσκολα εὒκολα (Ὃλια Λαζαρὶδου)

22 Ιουνίου, 2017

1)

Σὲ βὸλτες στὰ μαγαζιὰ

ξὸδεψε τὴν ἀγὰπη της

γιὰ τὴν ὀμορφιὰ.

2)

Ὁ Σχεδὸν ἒζησε

τὸ παραλὶγον κὰτι.

3)

Ὑπὰρχουν ἐγκλὴματα

που δὲν διὼκονται ποινικὰ

Τὰ κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ.

 

(ΟΛΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-Τὰ δὺσκολα εὒκολα-ΠΟΤΑΜΟΣ)

Seydoy Keita (1921-2001 Μαλαισὶα)

22 Ιουνίου, 2017

Seydou Keita 17

Τὰ δὺσκολα εὒκολα (Ο.Λαζαρὶδου)

21 Ιουνίου, 2017

Τὸ ταλὲντο

εἶναι κὰτι

που ἃμα τὸ ἒχεις

πρὲπει νὰ κὰνεις

σὰ νὰ μὴν τὸ ἒχεις

γιατὶ ἀλλιὼς

θὰ πὰψεις νὰ τὸ ἒχεις.

 

(Ὃλια Λαζαρὶδου-Τὰ δὺσκολα εὒκολα-Ποταμὸς)