Archive for Ιουλίου 2014

Καλή εβδομάδα…(Μανωλης Φαμελλος-Τυχερος που εχασα )

28 Ιουλίου, 2014

Ιωάννης Ψαρράς (Επιτύμβια Χαϊκού)

28 Ιουλίου, 2014

1)

Πάντα ἐδῶ
ὁ ἀνά τούς αἰῶνες
δρῦς φυλλοβόλος.

2)

Ξεχνάει κανείς
καί τά πάθη ἀκόμη
πῦρ ἀναλίσκον.

3)

Θλίψη καμμία
τῆς ἐρημιᾶς διαβάτη
κρύο δέν κάνει.

(Ἰωάννης Ψαρρᾶς-Ἐπιτύμβια Χαϊκού-Σύνθεσις)

Louis Stettner (1922- Αμερικανος φωτογράφος)

28 Ιουλίου, 2014

Louis Stettner 37

Κατουνάκια (αρσανάς)

28 Ιουλίου, 2014

DSC_0169.NEF

Κυριακή Ζ΄Ματθαίου

27 Ιουλίου, 2014

(Ματθ. 9,27-35)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ

27. ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ.

28. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε.

29. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.

30. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.

31. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

32. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον·

33. καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.

34. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.

35. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Ο Άγιος ένδοξος μεγαλομάρτυς Παντελεήμων ο ιαματικός

27 Ιουλίου, 2014


Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων, εἶναι Ἅγιος της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πού ἔδρασε στά τέλη τοῦ 3ου αἰώνα.
Ἔζησε στή Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί παρέδωσε μαρτυρικῶς τή ζωή του.

Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων γεννήθηκε περί τά μέσα τοῦ 3ου αἰώνα στή Νικομήδεια τῆς Βιθυνίας.
 Τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Παντολέων,καί προερχόταν ἀπό εὔπορη οἰκογένεια τῆς πόλης.
Ὁ πατέρας τοῦ ἦταν ἐθνικός, ἐνῶ ἡ μητέρα τοῦ εἶχε ἀσπαστεῖ τό χριστιανισμό.
 Ὁ Παντολέων ἀπέκτησε ἀπό μικρή ἡλικία καλῆ ἐγκύκλια παιδεία καί ὅταν τήν ὁλοκλήρωσε σπούδασε τήν ἰατρική, διακρινόμενος ὅμως καί γιά τήν ρητορεία τοῦ.
Οἱ σχέσεις μάλιστα τῆς οἰκογένειάς του μέ τό παλάτι ἦταν πολύ καλές καί σύντομα θά τόν ἔφερναν ὡς γιατρό στήν αὐλή τοῦ Αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ.
 Ὁ ἴδιος τελικά ὅμως ἀσπάστηκε τό χριστιανισμό.
 Ἡ μεταστροφή αὐτή συνέβη μετά ἀπό γνωριμία μέ κάποιο ἱερέα Ἐρμόλαο, τήν ἐποχή ἑνός διωγμοῦ κατά τῶν χριστιανῶν.
 Λίγο ἀργότερα θά βαπτιστεῖ χριστιανός μυστικά καί θά προσπαθήσει νά πείσει τόν πατέρα του νά γίνει κι αὐτός, ὅπως καί συνέβη.

Ὁ πατέρας τοῦ μετά ἀπό λίγο διάστημα πέθανε μέ ἀποτέλεσμα νά γίνει κάτοχος μεγάλης περιουσίας.
 Τότε ἐκποιεῖ τήν περιουσία του γιά νά βοηθήσει τούς φτωχούς καί προσφέρει τίς ἰατρικές ὑπηρεσίες τοῦ χωρίς χρέωση σέ ὅποιο δέν εἶχε τήν οἰκονομική δυνατότητα νά ἀντεπεξέλθει.
Ἡ πρακτική του αὐτή ὅμως ὤθησε πολλούς ἰατρούς νά τόν καταγγείλουν καί νά ὑποδείξουν στά ἀνάκτορα πώς εἶναι χριστιανός.
 Ἔτσι συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στόν Αὐτοκράτορα.
 Ἐκεῖ κλήθηκε νά θυσιάσει στά εἴδωλα γιά νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερος.
 Ὁ ἴδιος ὅμως ἀρνήθηκε, λέγοντας πώς δέ θά θυσιάσει σέ ψεύτικους Θεούς.
Τότε μπροστά τοῦ ἔστειλαν ἕνα παράλυτο, ὥστε νά τόν θεραπεύσει, εἴτε αὐτός, εἴτε οἱ ἱερεῖς τῶν ἀνακτόρων γιά νά φανεῖ ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.
 Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων θεράπευσε τόν παράλυτο, κάτι πού προξένησε μεγάλη κατάπληξη.
 Παρόλα αὐτά ὁ Αὐτοκράτορας θέλησε καί πάλι νά τόν μεταπείσει.

Ὁ Παντελεήμων ἀρνήθηκε καί ὁδηγήθηκε στό μαρτύριο.
 Ἄλλοτε ἔκαιγαν τό σῶμα του μέ πυρσούς, ἄλλοτε τόν μαστίγωναν καί ἄλλοτε τοῦ ἔριχναν καυτό λάδι.
 Σέ πολλές ἀπό τίς περιπτώσεις ὅμως τά μαρτύρια δέν τοῦ προξενοῦσαν πόνο.
 Ἔτσι, γιά νά τόν θανατώσουν τόν ἔριξαν στά θηρία, αὐτά ὅμως δέν τόν ἔβλαψαν. Τελικά ἀποφασίστηκε νά τόν ἀποκεφαλίσουν.

 

 

Xρόνια πολλά στον Παντελή μας ! ! !

27 Ιουλίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…οδοιπόρος…

27 Ιουλίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η Αγία Oσιομάρτυς Παρασκευή η Αθληφόρος

26 Ιουλίου, 2014

 

Θεῷ παρεσκεύασας ἁγνὸν ὡς δόμον,
Σαυτὴν ἄγουσα, Σεμνή, εἰς κατοικίαν.
Παρασκευὴν ἔκτανεν εἰκάδι χαλκὸς ἐν ἕκτῃ.

.
Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 – 160 μ.Χ.).
Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί.
Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα.Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού.
Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα.
Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα.
Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του στον λέβητα
– καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη –
για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε.
Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ’ άλλους να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους.
Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα.Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.
Ἀπολυτίκιον
.
Ἦχος α’.
.
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον,
ἐργασαμένη φερώνυμε,
τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι,
Παρασκευὴ ἀθλοφόρε·
ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Louis Stettner (1922- Αμερικανος φωτογράφος)

26 Ιουλίου, 2014

Louis Stettner 35