Archive for 27 Ιουλίου 2014

Κυριακή Ζ΄Ματθαίου

27 Ιουλίου, 2014

(Ματθ. 9,27-35)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ

27. ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ.

28. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε.

29. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.

30. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.

31. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

32. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον·

33. καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.

34. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.

35. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Ο Άγιος ένδοξος μεγαλομάρτυς Παντελεήμων ο ιαματικός

27 Ιουλίου, 2014


Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων, εἶναι Ἅγιος της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πού ἔδρασε στά τέλη τοῦ 3ου αἰώνα.
Ἔζησε στή Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί παρέδωσε μαρτυρικῶς τή ζωή του.

Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων γεννήθηκε περί τά μέσα τοῦ 3ου αἰώνα στή Νικομήδεια τῆς Βιθυνίας.
 Τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Παντολέων,καί προερχόταν ἀπό εὔπορη οἰκογένεια τῆς πόλης.
Ὁ πατέρας τοῦ ἦταν ἐθνικός, ἐνῶ ἡ μητέρα τοῦ εἶχε ἀσπαστεῖ τό χριστιανισμό.
 Ὁ Παντολέων ἀπέκτησε ἀπό μικρή ἡλικία καλῆ ἐγκύκλια παιδεία καί ὅταν τήν ὁλοκλήρωσε σπούδασε τήν ἰατρική, διακρινόμενος ὅμως καί γιά τήν ρητορεία τοῦ.
Οἱ σχέσεις μάλιστα τῆς οἰκογένειάς του μέ τό παλάτι ἦταν πολύ καλές καί σύντομα θά τόν ἔφερναν ὡς γιατρό στήν αὐλή τοῦ Αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ.
 Ὁ ἴδιος τελικά ὅμως ἀσπάστηκε τό χριστιανισμό.
 Ἡ μεταστροφή αὐτή συνέβη μετά ἀπό γνωριμία μέ κάποιο ἱερέα Ἐρμόλαο, τήν ἐποχή ἑνός διωγμοῦ κατά τῶν χριστιανῶν.
 Λίγο ἀργότερα θά βαπτιστεῖ χριστιανός μυστικά καί θά προσπαθήσει νά πείσει τόν πατέρα του νά γίνει κι αὐτός, ὅπως καί συνέβη.

Ὁ πατέρας τοῦ μετά ἀπό λίγο διάστημα πέθανε μέ ἀποτέλεσμα νά γίνει κάτοχος μεγάλης περιουσίας.
 Τότε ἐκποιεῖ τήν περιουσία του γιά νά βοηθήσει τούς φτωχούς καί προσφέρει τίς ἰατρικές ὑπηρεσίες τοῦ χωρίς χρέωση σέ ὅποιο δέν εἶχε τήν οἰκονομική δυνατότητα νά ἀντεπεξέλθει.
Ἡ πρακτική του αὐτή ὅμως ὤθησε πολλούς ἰατρούς νά τόν καταγγείλουν καί νά ὑποδείξουν στά ἀνάκτορα πώς εἶναι χριστιανός.
 Ἔτσι συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στόν Αὐτοκράτορα.
 Ἐκεῖ κλήθηκε νά θυσιάσει στά εἴδωλα γιά νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερος.
 Ὁ ἴδιος ὅμως ἀρνήθηκε, λέγοντας πώς δέ θά θυσιάσει σέ ψεύτικους Θεούς.
Τότε μπροστά τοῦ ἔστειλαν ἕνα παράλυτο, ὥστε νά τόν θεραπεύσει, εἴτε αὐτός, εἴτε οἱ ἱερεῖς τῶν ἀνακτόρων γιά νά φανεῖ ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.
 Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων θεράπευσε τόν παράλυτο, κάτι πού προξένησε μεγάλη κατάπληξη.
 Παρόλα αὐτά ὁ Αὐτοκράτορας θέλησε καί πάλι νά τόν μεταπείσει.

Ὁ Παντελεήμων ἀρνήθηκε καί ὁδηγήθηκε στό μαρτύριο.
 Ἄλλοτε ἔκαιγαν τό σῶμα του μέ πυρσούς, ἄλλοτε τόν μαστίγωναν καί ἄλλοτε τοῦ ἔριχναν καυτό λάδι.
 Σέ πολλές ἀπό τίς περιπτώσεις ὅμως τά μαρτύρια δέν τοῦ προξενοῦσαν πόνο.
 Ἔτσι, γιά νά τόν θανατώσουν τόν ἔριξαν στά θηρία, αὐτά ὅμως δέν τόν ἔβλαψαν. Τελικά ἀποφασίστηκε νά τόν ἀποκεφαλίσουν.

 

 

Xρόνια πολλά στον Παντελή μας ! ! !

27 Ιουλίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…οδοιπόρος…

27 Ιουλίου, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA