Archive for 24 Αυγούστου 2013

‘Αγιον Όρος (στην παραλία της Ιβήρων)

24 Αυγούστου, 2013

DSC_0043

Ο Άγιος Ιερομάρτυς και ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός

24 Αυγούστου, 2013

Εὔκοσμος ὤφθης κόσμος, ὢ Κοσμᾶ μάκαρ,

Κόσμον λόγοις σοῖς αἵμασι τ’ ἀγλαΐσας.

 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὑπῆρξε φωτοφόρος ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελίου, στὰ μαῦρα χρόνια της τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ τιμήσει τὸν ἀγώνα καὶ τὴν προσφορά του, τὸν ὀνόμασε Ἰσαπόστολο.

 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ταξιάρχης τῆς ἐπαρχίας Ἀποκούρου ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ χωριὸ Μεγάλο Δένδρο Ναυπακτίας, τὸ 1714 μ.Χ., ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ τὸν ἀνέθρεψαν ἐν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου.

 ΕἴκοσιχρονῶνμετέβηστὸἍγιοὍρος, γιὰνὰσπουδάσειστὸἐκεῖνεοσύστατοσχολεῖοτοῦΒατοπεδίου.

 ΟἍγιοςΚοσμᾶς, ὀνομαζότανἀρχικὰΚωνσταντῖνοςκαὶμετὰτὴνἀποφοίτησήτου, πῆγεστὴΜονὴΦιλόθεου, ὅπουἔγινεμοναχὸςκαὶκατόπινἹερομόναχοςκαὶἔλαβετὸὄνομαΚοσμᾶς.

 

Ὁ Ἅγιος γνωρίζοντας ὅτι τὸ Ἔθνος κινδύνευε, δὲν ἡσύχαζε καὶ φλεγόταν νύχτα-μέρα ἀπὸ τὸν πόθο νὰ βγεῖ καὶ νὰ διδάξει στοὺς σκλαβωμένους Ἕλληνες τὰ Ἅγια Γράμματα.

 Ὅμως, θεωροῦσετὸνἑαυτὸτοῦταπεινὸκαὶἀδύνατονὰἐπωμισθεῖτέτοιοφορτίο. Μὲ θεία ἀποκάλυψη, πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου συνάντησε τὸν ἀδελφό του Χρύσανθο, ποὺ ἦταν δάσκαλος.

 Αὐτὸςτοῦἔκανεμερικὰμαθήματαρητορικῆς, ποὺθὰβοηθοῦσαντὸνΚοσμᾶστὸκήρυγμα. Ἔπειτα, ἀφοῦ πῆρε τὴν ἄδεια τοῦ Πατριάρχη Σεραφείμ, ὄργωσε στὴν κυριολεξία τὴν Ἑλλάδα, διδάσκοντας στοὺς «ραγιάδες» τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.

 

Ἔτσι, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ἀρχικὰ κήρυξε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Αἰτωλοακαρνανία. Μὲ νέα ἄδεια περιῆλθε τὰ Δωδεκάνησα καὶ τὸ Ἅγιο Ὅρος.

 ἈκολούθωςπεριόδευσεστὴνΘεσσαλονίκη, Βέροια, σὲὁλόκληρητὴνΜακεδονία, ἔφθασεστὴνΧειμάρα, ἐπέστρεψεστὴνΝότιοἬπειροκαὶἀπὸἐκεῖκατέληξεστὴΛευκάδακαὶτὴνΚεφαλληνία. Πῆγε ἀκόμη στὴ Ζάκυνθο, Κέρκυρα καὶ ξανὰ στὴν Βόρειο Ἤπειρο.

 

Ἀπ’ ὁπού περνοῦσε, ἔκτιζε σχολεῖα, ἐκκλησίες, καὶ πλῆθος λαοῦ συνέρεε καὶ «ρουφοῦσε» τὸ «νέκταρ» τῆς ἁγίας διδασκαλίας του.

 

Τελικά, ὁ φθόνος τῶν Ἑβραίων, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Τούρκους, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ Ἁγίου στὸ Κολικόντασι, στὰ χώματα τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ 1779 μ.Χ.

 

Τὰ λόγια του ἦταν προφητικά, γεμάτα θεία χάρη καὶ ἁπλότητα. Κάποτε εἶπε στοὺς κατοίκους κάποιου χωριοῦ:

 «Ἦρθα στὸ χωριό σας καὶ σᾶς κήρυξα. Δίκαιο εἶναι λοιπὸν νὰ μὲ πληρώσετε γιὰ τὸν κόπο μου. Μὲ χρήματα μήπως; Τί νὰ τὰ κάνω; Ἡ πληρωμὴ ἡ δική μου εἶναι νὰ βάλετε τὰ λόγια του Θεοῦ στὴν καρδιά σας, γιὰ νὰ κερδίσετε τὴν αἰώνια ζωή».

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

 

Τὴν εὔηχον σάλπιγγα Εὐαγγελίου Χριστοῦ,

 Προφήτηντὸνπύρινονκαὶμιμητὴν  Ἡλιοῦ,

 Κοσμᾶντὸν  Ἰσαπόστολον,

 πάντωντῶνὀρθοδόξωνὁδηγὸνκαὶπροστάτην,

 δήμωντῆςΑἰτωλίαςκαὶτυράννουτὸσέβας,

 ὕμνοιςκαὶἐγκωμίοιςἀθρόωςτιμήσωμεν.

 

Άγιον Όρος (στην παραλία της Ιβήρων)

24 Αυγούστου, 2013

DSC_0042

Keiichi Tahara (1951- Ἰάπωνας φωτογράφος)

24 Αυγούστου, 2013

Keichi Tahara (3)