Archive for 2 Μαΐου 2013

John Tavener – Funeral Canticle

2 Μαΐου, 2013

Μεγάλη Πέμπτη

2 Μαΐου, 2013

 

 

 

 

 

Κατὰ τὴ Μ. Πέμπτη ἐπιτελοῦμε ἀνάμνηση:

 (α) Τῆς νίψεως τῶν ποδῶν τῶν Ἀποστόλων ὑπὸ τοῦ Κυρίου.

 (β) Τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, δηλαδὴ τῆς παραδόσεως σ’ ἐμᾶς ὑπὸ τοῦ Κυρίου τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

 (γ) Τῆς θαυμαστῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Πατέρα Του. Καὶ (δ) Τῆς προδοσίας τοῦ Κυρίου ὑπὸ τοῦ Ἰούδα.

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης, πρὶν ν’ ἀρχίσει τὸ δεῖπνο ὁ ΄Ἰησοῦς σηκώνεται ἀπὸ τὸ τραπέζι, ἀφήνει κάτω τὰ ἱμάτιά του, βάζει νερὸ στὸ νιπτήρα καὶ τὰ κάνει ὅλα μόνος Του, πλένοντας τὰ πόδια τῶν Μαθητῶν Του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θέλει νὰ δείξει σ’ ὅλους ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐπιζητοῦμε τὰ πρωτεῖα.

 Μετὰ τὴ νίψη τῶν ποδιῶν λέγει: <<ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πρῶτος, νὰ εἶναι τελευταῖος ἀπ’ ὅλους>>.

Πρῶτα πῆγε στὸν Ἰούδα καὶ μετὰ στὸ Πέτρο, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πιὸ ὁρμητικὸς ἀπ’ ὅλους καὶ στὴν ἀρχὴ σταματάει τὸ Διδάσκαλο, ἀλλὰ ὕστερα ὅταν τὸν ἔλεγξε, ὑποχωρεῖ μὲ τὴ καρδιά του.

 Ἀφοῦ ἔπλυνε τὰ πόδια ὅλων, πῆρε τὰ ἱμάτιά Του καὶ ξανακάθησε.

Ἄρχισε κατόπιν νὰ τοὺς νουθετεῖ νὰ ἀγαποῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ νὰ μὴ ἐπιζητοῦν τὸ ποιὸς θὰ εἶναι πρῶτος.

 Στὴ συνέχεια τοὺς μίλησε γιὰ τὴν προδοσία καὶ ἐπειδὴ θορυβήθηκαν, στρέφεται μὲ ἤρεμο τρόπο στὸν Ἰωάννη καὶ τὸν ὑπέδειξε.

Κατόπιν πῆρε ψωμὶ στὰ χέρια Του καὶ εἶπε:

 <<Λάβετε φάγετε>>.

Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ μὲ τὸ ποτήρι τοῦ κρασιοῦ λέγοντας:

 <<Πιέστε ἀπ’ αὐτὸ ὅλοι, γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ αἷμα Μου, τῆς νέας Συμφωνίας. Αὐτὸ νὰ κάνετε γιὰ νὰ Μὲ θυμάστε>>.

 Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὁ Ἰούδας, μόλις ἔφαγε τὸν ἄρτο ἔφυγε καὶ συμφώνησε μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς νὰ τοὺς Τὸν παραδώσει.

Μετὰ τὸ δεῖπνο βγῆκαν ὅλοι στὸ ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ὅπου ὁ Χριστὸς τοὺς δίδαξε τὰ ἀνήκουστα καὶ τελευταία μαθήματα καὶ ἀρχίζει νὰ λυπᾶται καὶ νὰ ἀνυπομονεῖ.

 Ἀναχωρει μόνος Του καί, γονατίζοντας, προσεύχεται ἐκτενῶς.

 Ἀπὸ τὴν πολλὴ ἀγωνία γίνεται ὁ ἱδρώτας Του σὰν σταγόνες πηχτοῦ αἵματος, οἱ ὁποῖες ἔπεφταν στὴ γῆ.

 Μόλις συμπληρώνει τὴν ἐναγώνια ἐκείνη προσευχή, φθάνει ὁ Ἰούδας μὲ ἔνοπλους στρατιῶτες καὶ πολὺ ὄχλο καὶ ἀφοῦ χαιρετάει καὶ φιλάει πονηρὰ τὸ δάσκαλό Του, Τὸν παραδίδει.

Συλλαμβάνεται λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸν φέρνουν δέσμιο στοὺς Ἀρχιερεῖς Ἄννα καὶ Καϊάφα. Οἱ μαθητὲς σκορπίζονται καὶ ὁ θερμοτερος τῶν ἄλλων ὁ Πέτρος τὸν ἀκολούθησε ὡς τὴν ἀρχιερατικὴ αὐλὴ καὶ ἀρνεῖται καὶ αὐτὸς ὅτι εἶναι μαθητής Του.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ θεῖος διδάσκαλος παρουσιάζεται μπροστὰ στὸ παράνομο συνέδριο, ἐξετάζεται γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ τὴ διδασκαλία Του, ἐξορκίζεται στὸ Θεὸ γιὰ νὰ πεῖ ἐὰν Αὐτὸς εἶναι πράγματι ὁ Χριστὸς καὶ ἀφοῦ εἶπε τὴν ἀλήθεια, κρίνεται ὡς ἔνοχος θανάτου, ἐπειδὴ τάχα βλασφήμησε.

Ἀπὸ ‘κει καὶ πέρα τὸν φτύνουν στὸ πρόσωπο, τὸν χτυπᾶνε, τὸν ἐμπαίζουν μὲ κάθε τρόπο κατὰ τὴ διάρκεια ὅλης της νύχτας, ὡς τὸ πρωϊ.

Σήμερον κρεμάται επι ξύλου….(Άγιον Όρος)

2 Μαΐου, 2013

Jozef Sudek (1896-1976 Τσέχος φωτογράφος)

2 Μαΐου, 2013

Josef Sudek_ (49)

Του Δείπνου Σου του Μυστικού…

2 Μαΐου, 2013

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΣΕΠΤΑ . ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Θ.Στανίτσας)

2 Μαΐου, 2013