Archive for Μαρτίου 2013

Josef Koudelka (1938- Tσέχος φωτογράφος)

28 Μαρτίου, 2013

Josef Koudelka  02

Ο γερο-Άθως

27 Μαρτίου, 2013

DSC_0774

Γιαμαζάκι Σόκαν (1464-1552)

27 Μαρτίου, 2013

1)
Ἂν πέταγαν ἀθόρυβα οἱ ἐρωδιοὶ
δὲν θὰ ἦταν παρὰ ἴχνη χιονιοῦ
στὸν οὐρανὸ

2)
Ὢ φεγγάρι ! –Ἄν σου βάζαμε χερούλι
τί βεντάλια
ποῦ θὰ ἤσουνα !

3)
Μὲ τὰ ποδάρια στὸ χῶμα
προσφέρει τὸ τραγούδι του
ὁ βάτραχος…

(Ἡ κλασικὴ παράδοση τῶν Χαϊκοὺ-Μία ἀνθολογία-μτφ.Δ.Στυλιανίδου-ΕΚΑΤΗ)

Josef Koudelka (1938- Tσέχος φωτογράφος)

27 Μαρτίου, 2013

Josef Koudelka  10

Ξυπνήστε τώρα ,ήρθε η ώρα…(Ν.Ξυλούρης-Σ.Ξαρχάκος) -απο τον Στήβ-

26 Μαρτίου, 2013

Απο τον ύμνο στη ελευθερία του Δ.Σολωμού

26 Μαρτίου, 2013

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
2
Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
3
Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
πικραμένη, ἐντροπαλή,
κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
«ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
4
Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
κι ἦταν ὅλα σιωπηλά,
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
5
Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
περασμένα μεγαλεῖα
καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
6
Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
φιλελεύθερη λαλιά,
ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
7
κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;»
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
8
Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
μὲς στὰ κλάιματα θολό,
καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
9
Μὲ τὰ ροῦχα αἱματωμένα
ξέρω ὅτι ἔβγαινες κρυφὰ
νὰ γυρεύῃς εἰς τὰ ξένα
ἄλλα χέρια δυνατά.
10
Μοναχὴ τὸ δρόμο ἐπῆρες,
ἐξανάλθες μοναχή,
δὲν εἶν᾿ εὔκολες οἱ θύρες,
ἐὰν ἡ χρεία τὲς κουρταλῆ.
11
Ἄλλος σου ἔκλαψε εἰς τὰ στήθια
ἀλλ᾿ ἀνάσασιν καμιὰ
ἄλλος σοῦ ἔταξε βοήθεια
καὶ σὲ γέλασε φρικτά.
12
Ἄλλοι, ὀϊμέ! στὴ συμφορά σου,
ὅπου ἐχαίροντο πολύ,
«σύρε νά ῾βρης τὰ παιδιά σου,
σύρε», ἐλέγαν οἱ σκληροί.

…………………………………….

Ο γερο-Άθως

26 Μαρτίου, 2013

DSC_0765

Josef Koudelka (1938- Tσέχος φωτογράφος)

26 Μαρτίου, 2013

Josef Koudelka  12

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

25 Μαρτίου, 2013

Ἤγγειλεν Υἱὸν Ἄγγελος τὴ Παρθένω,

Πατρὸς μεγίστης Βουλῆς μέγαν.

Γήθεο τὴ Μαρίη ἒφατ’ Ἄγγελος εἰκάδι πέμπτη.

Σήμερα ἡ ἐκκλησία μᾶς γιορτάζει τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς θείας ἐνσάρκωσης, ποὺ μὲ τόσο σαφῆ τρόπο μας τὸ παρουσιάζει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ (κέφ. Ἃ’ στίχ. 26-38).

 Τὴν ἥμερα αὐτή, ὁ θεόσταλτος ἀρχάγγελος Γαβριὴλ παρουσιάζεται στὴν Παρθένο Μαρία, στὴ Ναζαρὲτ καὶ τῆς ἀνήγγειλε ὅτι θὰ γεννήσει τὸ Σωτήρα τοῦ κόσμου, τὸν Ἰησοῦ Χριστό.

 Καὶ Ὅταν ἡ Παρθένος ἀναρωτήθηκε πῶς ἦταν δυνατὸ νὰ συλλάβει χωρὶς ἄνδρα, ὁ ἀρχάγγελος τῆς ἀπάντησε ὅτι «τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ ἔλθει σὲ σένα καὶ ἡ δύναμη τοῦ Ὑψίστου θὰ σὲ ἐπισκιάσει» Τότε ἡ σεμνὴ κόρη, ἡ Παρθένος Μαρία, τοῦ ἀπάντησε ταπεινά.

 «Ἰδοὺ λοιπόν, ἡ δούλη τοῦ Κυρίου. Ἂς γίνει τὸ θέλημα Ἐκείνου».

 καὶ καθὼς ὁ Γαβριὴλ ἐξαφανίστηκε ἀπὸ μπροστά της, συντελέστηκε τὸ μεγαλύτερο μυστήριο τῆς ἀνθρωπότητας.

 μὲ τρόπο ὑπερφυσικό, ἡ Παρθένος συνέλαβε στὴν ἄχραντη κοιλιά της, τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ.

 Ἐκεῖνον ποῦ μὲ τὴν ἑκούσια θυσία τοῦ ἐπάνω στὸ Σταυρό, ἔσωσε τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο καὶ τὴν καταστροφὴ στὴν ὁποία εἶχε ὁδηγηθεῖ μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν παράδεισο καὶ τὴν ἐμφάνιση τῆς ἁμαρτίας στὸν κόσμο.

 

Ἀξίζει, ὅμως, νὰ δοῦμε πὼς οἱ ἐμπνευσμένοι ὑμνωδοὶ τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἔψαλαν τὸ κοσμοσωτήριο ἄγγελμα:

 «Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια παρθενικὴ πανήγυρις τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται• ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται ἡ Εὕα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ’ ἠμᾶς οὐσίας τὴ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν.

 Ὢ μυστήριον! ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἄφραστος.

 Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἷον ὑποδέχεται, Πνεῦμα ἅγιον καταπέμπεται Πατὴρ ἄνωθεν εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν ἐν ὢ καὶ δὶ’ οὐ σωθέντες, συνωδὰ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον βοήοωμεν χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου, ἐξ ἢς ἢ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμῶν, τὴν καθ’ ἠμᾶς προσλαβόμενος φύσιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν».

 

Οἱ ἀρχὲς τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ δὲν εἶναι ἐπακριβῶς γνωστές. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἁγία Ἑλένη ἔκτισε στὴ Ναζαρὲτ βασιλική, στὴν ὁποία περιλαμβανόταν κατὰ παράδοση ὁ οἶκος τῆς Θεοτόκου, ὅπου αὐτὴ δέχθηκε τὸν Εὐαγγελισμό, ἐπέδρασε ἴσως στὴ σύσταση τοπικῆς ἑορτῆς.

 Οἱ πρῶτες μαρτυρίες περὶ αὐτῆς εὑρίσκονται στὸν Ἅγιο Πρόκλο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τὸ 430 μ.Χ. καὶ στὸ Πασχάλιον Χρονικὸν (624 μ.Χ.), ὅπου χαρακτηρίζεται ὡς συσταθεῖσα στὶς 25 Μαρτίου ἀπὸ τοὺς θεοφόρους δασκάλους.

 Ἡ μεγαλοπρεπὴς πανήγυρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐτελεῖτο ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς στὸ ναὸ τῶν Χαλκοπρατείων, ὅπου παρίσταντο καὶ οἱ αὐτοκράτορες.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἠμῶν τὸ Κεφάλαιον,

 καὶ τοῦ ἄπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις·

 ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται,

 καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται.

 Διὸ καὶ ἠμεῖς σὺν αὐτῶ τὴ Θεοτόκω βοήσωμεν·

 Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου.

Κοντάκιον

Ἦχος πλ. δ’.

Τὴ ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια,

 ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,

 ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.

 Ἄλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,

 ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον,

 ἴνα κράζω σοί· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.

Το απ’ αιώνος μυστήριον – Στανίτσας Θρασύβουλος

25 Μαρτίου, 2013