Archive for 23 Φεβρουαρίου 2013

Άγιος Ιερομάρτυς Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης

23 Φεβρουαρίου, 2013

23 Φεβρουαρίου, ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρα Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος μαρτύρησε τὸ 156 μετὰ Χριστόν, σὲ ἡλικία ἐνενήντα ἐτῶν. Ἦταν μαθητὴς τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη καὶ φίλος του ἁγίου ἱερομάρτυρα Ἰγνατίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Ὅταν ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος περνοῦσε ἀπὸ τὴ Σμύρνη, ὁδηγούμενος στὴ Ρώμη ὅπου μαρτύρησε στὸν ἱππόδρομο, ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ἀσπάσθηκε τὶς ἁλυσίδες, μὲ τὶς ὁποῖες τὸν εἶχαν δεμένο σὰν κακοῦργο καὶ τὸν ἀποχαιρέτισε μὲ δάκρυα. Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, μαθητὴς τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, λέει γιὰ τὸ δάσκαλό του· «Νομίζω πὼς ἀκόμα τὸν ἀκούω νὰ μᾶς διηγεῖται πὼς ὡμιλοῦσε μὲ τὸν Ἰωάννη καὶ τοὺς ἄλλους αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ Κυρίου»,

Ὁ ἅγιος λοιπὸν Πολύκαρπος εἶναι ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους της Ἐκκλησίας ἀμέσως μετὰ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους. Σώζεται τὸ Μαρτύριό του, σὲ ἕνα ἀρχαῖο κείμενο, ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ τὸ πῶς συνελήφθη καὶ δικάστηκε καὶ θανατώθηκε ὁ Ἅγιος. Ἐκεῖ λοιπὸν ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ὀνομάζεται «διδάσκαλος ἀποστολικὸς καὶ προφητικός, ἐπίσκοπός της ἐν Σμύρνη καθολικῆς Ἐκκλησίας». Τὸ μεταποστολικὸ αὐτὸ κείμενο πρέπει νὰ γράφτηκε μέσα σὲ δέκα χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἀπὸ αὐτόπτη μάρτυρα τῶν γεγονότων. Βλέπομε λοιπὸν ἐκεῖ ὄχι μόνο τὴ μαρτυρικὴ τελείωση τοῦ ἁγίου, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο γενικά, μὲ τὸν ὁποῖο στοὺς διωγμοὺς πιάνονταν οἱ Ἅγιοι κι ἔδιναν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν πίστη τους.

Σύμφωνα πάντα μὲ τὸ Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, σὲ μία ἐξέγερση τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ὁ Ἅγιος κρύφτηκε ἀπὸ τοὺς πιστοὺς στὰ περίχωρα τῆς Σμύρνης. Ὁ ἐξαγριωμένος ὄχλος φώναζε· «Αἷρε  τοὺς ἀθέους! Ζητείσθω ὁ Πολύκαρπος!». Ἄθεοι ἤσαν οἱ χριστιανοί, κι ὁ Πολύκαρπος ὁ ὑπεύθυνός της Ἐκκλησίας. Μία νύχτα τότε, ὁ ἅγιος Πολύκαρπος εἶδε ὄνειρο πὼς καιγόταν τὸ προσκέφαλό του· προβλέποντας τὸ μαρτυρικὸ θάνατό του, εἶπε τὸ πρωὶ στοὺς χριστιανούς·  «ἡ βουλὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ καῶ ζωντανός». Οἱ διῶκτες ἀνακάλυψαν κι ἐπίασαν τὸν Ἅγιο τὴν ὥρα ποὺ προσευχότανε καί, καθὼς λέγει τὸ ἀρχαῖο κείμενο, «τὸν κάθισαν σ’ ἕνα ὑποζύγιο καὶ τὸν ἔφεραν στὴν πόλη», κι ἡ ἡμέρα ἦταν Μέγα Σάββατο.

Πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ πῆγαν νὰ πιάσουν τὸν ἅγιο Πολύκαρπο μετανόησαν, ὅταν τὸν εἶδαν ἕνα τέτοιο σεβαστὸ γέροντα νὰ προσεύχεται. Ἀλλὰ ὁ ἀνακριτὴς ὕστερα προχώρησε στὸ ἔργο του. «Τί κακὸ εἶναι τάχα», εἶπε στὸν Ἅγιο, «νὰ ἀποδώσεις τιμὴ στὸν Καίσαρα καὶ νὰ θυσιάσεις στοὺς Θεοὺς γιὰ νὰ σωθεῖς;». Κι ὁ ἅγιος Πολύκαρπος μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα ἀπάντησε· «δὲν θὰ κάνω αὐτὸ ποὺ μὲ συμβουλεύετε». Ὁ ἀνακριτὴς καὶ δικαστὴς συνέχισε· «Σεβάσου τὴν ἡλικία σου. Ὁρκίσου στὸ βασιλιά. Ὁρκίσου καὶ θὰ σὲ ἀπολύσω. Βρίσε τὸ Χριστό». Αὐτὲς ἤσαν οἱ στερεότυπες προτροπὲς καὶ ὑποσχέσεις σὲ κάθε ἀνάκριση καὶ δίκη τῶν χριστιανῶν.

Σὲ ὅλα αὐτὰ ὁ γέροντας ἐπίσκοπος ἀπάντησε· «Ὀγδόντα ἕξη χρόνια ὑπηρετῶ τὸ Χριστὸ καὶ δὲν μὲ ἀδίκησε σὲ τίποτε, πῶς μπορῶ νὰ βλασφημήσω τὸ Σωτήρα μου;». Ἀμέσως ὕστερα ὁ δημόσιος κήρυκας φώναξε στὸ λαό· «Ὁ Πολύκαρπος ὁμολόγησε πὼς εἶναι χριστιανός!». Κι ὁ λαός, ἕτοιμος ὅπως πάντα, ἔριξε τὴ ψῆφο του· «Αὐτὸς εἶναι ὁ διδάσκαλος τῆς Ἀσίας, ὁ πατέρας τῶν χριστιανῶν, ποὺ κατάργησε τοὺς θεούς μας, ποὺ διδάσκει νὰ μὴν τοὺς προσκυνοῦν!». Στὸ τέλος, ἀληθεύοντας τὸ ὄνειρο, ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη· ὁ Πολύκαρπος νὰ καεῖ ζωντανός. Ὅταν πῆγαν νὰ τὸν δέσουν στὸ στύλο γιὰ νὰ βάλουν γύρω του φωτιά, ὁ Πολύκαρπος εἶπε· «Ἀφῆστε μέ, ἀνάψτε τὰ ξύλα καὶ πέφτω μόνος μου στὴ φωτιά». Ὅταν σὲ λίγο φούντωσαν οἱ φλόγες, ἔκαναν σὰν καμάρα ἐπάνω ἀπὸ τὸ γηραλέο σῶμα καὶ δὲν τὸ ἔκαιγαν, παρόμοια σὰν τοὺς τρεῖς παῖδες στὴ Βαβυλώνα. Στὸ τέλος ὁ δήμιος μὲ τὸ μαχαίρι πῆρε τὸ λευκόμαλλο κεφάλι τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου.

Ἕνα Μέγα Σάββατο, ποὺ ξημέρωνε στὴν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης, ὁ ἀποστολικὸς διδάσκαλος καὶ ἐπίσκοπος Σμύρνης Πολύκαρπος «ἐτελειώθη δὶ’ αἵματος» καὶ κοιμήθηκε γιὰ νὰ ἐγερθεῖ «ἐν τὴ ἀναστάσει ἐν τὴ ἐσχάτη ἡμέρα». Ὅταν ἔμπαινε στὸ στάδιο, μία φωνὴ ποὺ τὴν ἄκουσαν ὅσοι πιστοὶ τὸν συνόδευαν, ἦλθε ἀπὸ τὸν οὐρανό. «Ἴσχυε Πολύκαρπε, καὶ ἀνδρίζου!». Ἦταν ἡ φωνὴ ἐκείνου, ποὺ λέγει στὴν “Ἀποκάλυψη” «…ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἴμι εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων». Ἡ ἴδια φωνή, ποὺ λέγει καὶ πρὸς τὸν ἄγγελο «τῆς ἐν Σμύρνη Ἐκκλησίας»· «Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δῶσοι σοὶ τὸν στέφανον τῆς ζωῆς». Ἀμήν.

(«Εἰκόνες ἔμψυχοι», +Διονυσίου, Μητροπ. Σερβίων καὶ Κοζάνης)

Αγία Άννα

23 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αγία Άννα

23 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αγία Άννα

23 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

John Laughin (1905-1985 Aμερικανος φωτογράφος)

23 Φεβρουαρίου, 2013

John Laughlin 20