Archive for 18 Ιανουαρίου 2012

Των Αγίων ενδόξων πατέρων Αθανασίου του μεγάλου και Κυρίλλου πατριαρχών Αλεξανδρείας

18 Ιανουαρίου, 2012

Εἰς τὸν Ἀθανάσιον.
Ἀθανάσιον καὶ θανόντα ζῆν λέγω.
Οἱ γὰρ δίκαιοι ζῶσι καὶ τεθνηκότες.

Εἰς τὴν φυγὴν Κυρίλλου.
Φυγῆς Κυρίλλου σήμερον μνήμην ἄγει,
Ἀλλ’ οὐ τελευτῆς τῆς ἀειμνήστου κτίσις.
Τάρχυσαν ὀγδοάτη δεκάτη νέκυν Ἀθανασίου.

Βιογραφία
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος

γεννήθηκε τὸ 295 μ.Χ. ἀπὸ φτωχοὺς ἀλλὰ ἐνάρετους γονεῖς, γεγονὸς ποὺ τοῦ στέρησε τὴ δυνατότητα γιὰ ἀνώτερες σπουδές. Ὅμως ὁ πανάγαθος Θεὸς τὸν προίκισε μὲ πλούσια πνευματικὰ προσόντα. Λαμβάνει τὴ στοιχειώδη ἐκπαίδευση καὶ στὴ συνέχεια μελετᾶ μόνος του γιὰ νὰ φθάσει σὲ ὑψηλότατα ἐπίπεδα γνώσης καὶ σοφίας.

Ἀπὸ πολὺ νέος ἔδειξε τὴν κλίση του πρὸς τὴν Ἐκκλησία. 25 ἐτῶν χειροτονεῖται διάκονος ἀπὸ τὸν πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο, τὸν ὁποῖο ἀκολουθεῖ στὴν Ἃ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 325 μ.Χ., στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Ἀναδεικνύεται πρωτεργάτης στὴν καταδίκη της αἱρετικῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀρείου.

Τὸ 328 μ.Χ. καὶ σὲ ἡλικία 33 ἐτῶν ἐκλέγεται πανηγυρικὰ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ἀντιμετωπίζει ἕνα φοβερὸ πόλεμο ἐκ μέρους τῶν αἱρετικῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀρείου. Ὅμως ὁ ἅγιος, χάρη στὴν μεγάλη πνευματικότητά του καὶ τὴ ζέουσα πίστη στὸ Θεό, κατορθώνει νὰ βγεῖ νικητὴς ἀπ’ ὅλες αὐτὲς τὶς δοκιμασίες ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς πέντε ἐξορίες ποὺ τοῦ ἐπιβλήθηκαν, καθὼς ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ὁ Β΄ ἦταν ὀπαδὸς τοῦ Ἀρειανισμοῦ. Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνη τὸ 373 μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος

ἔζησε ἐπὶ βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ καὶ γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸ 370 μ.Χ. ἀπὸ εὔπορους γονεῖς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας τῆς πόλεως. Ἀνεψιὸς τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου ὁ Κύριλλος, ἔλαβε μεγάλη θεολογικὴ μόρφωση, ὥστε ἔγινε κατόπιν διάδοχός του θείου του, στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο Ἀλεξανδρείας.

Ὅταν ἔγινε ἡ Γ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τὸ 431 μ.Χ. στὴν Ἔφεσο, ὁ Κύριλλος ὑπῆρξε πρόεδρος αὐτῆς καὶ συνετέλεσε νὰ γκρεμιστοῦν οἱ κακοδοξίες τοῦ δυσεβοὺς Νεστορίου, γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς ὑπεραγιᾶς Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου.

Μὲ πολλὰ πνευματικὰ κατορθώματα στὸ ἐνεργητικό του, ὁ Κύριλλος παρέδωσε εἰρηνικὰ τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο τὴν 27η Ἰουνίου τοῦ 444 μ.Χ., ἀφοῦ πατριάρχευσε γιὰ 32 περίπου χρόνια. Δικαίως ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης τὸν προσονόμασε «σφραγίδα τῶν Πατέρων».

Ἡ Ἐκκλησία θέλησε νὰ ἀδελφώσει τὴν μνήμη τῶν δύο Μεγάλων Πατέρων αὐτῆς καὶ Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, πρωταγωνιστῆ κατὰ τοῦ Ἀρειανισμοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, πρωταγωνιστῆ κατὰ τοῦ Νεστοριανισμοῦ καὶ ὅρισε τὸ συνεορτασμό τους στὶς 18 Ἰανουαρίου.

Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου ἐτελεῖτο στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία.

(Απο τον Μεγάλο Συναξαριστή)

Στον αρσανά της Αγίας Άννης -3-

18 Ιανουαρίου, 2012

Στον αρσανά της Αγίας Άννης -2-

18 Ιανουαρίου, 2012

Στον αρσανά της Αγίας Άννης

18 Ιανουαρίου, 2012

H.BERGSON, H.MARCUSE, G.RYLE

18 Ιανουαρίου, 2012

1)
ΗΕRNI BERGSON
1859-1941

[Οἱ δυὸ πηγὲς τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς θρησκείας]

Στὴν ποιότητα
τῆς συγκίνησης.Σ’ αὐτὴν
ἐπικεντρώσου.

2)
HERBERT MARCUSE
1898-1979

[O μονοδιάστατος ἄνθρωπος]

Θέλεις μὲς στὸ τζὶν
νὰ μπεῖς;Πρέπει τὴν κοιλιὰ
νὰ ξεφουσκώσεις.

3)
GILBERT RYLE
1900-1976

[The concept of Mind]

Ἂν πεῖς: ‘’Θύμωσα’’,
ἕνα σημαίνει:’’πολλὰ
πιάτα θὰ σπάσεις’’

(ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ-Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΕ 100 ΧΑΪΚΟΥ-Ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικοὺς ἕως τὸν Ντεριντὰ-Ἐκδόσεις Πατάκη)

Germaine Krull (1897-1985)

18 Ιανουαρίου, 2012