Άγιος Νικόλαος

Ἡ ζωή του

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος γεννήθηκε τὸν 3ο αἰώνα μ.Χ. στὰ Πάταρα τῆς Λυκίας, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ πλουσίους, τὴν ἐποχὴ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανου Μαξιμιανοῦ καὶ ἔτυχε ἐπιμελημένης μόρφωσης. Ὅμως, σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ κληρονόμος μίας μεγάλης περιουσίας. Ἀπὸ πολὺ νωρὶς εἶχε ἀφιερωθεῖ στὰ Θεῖα, μετὰ τὴν μετάβασή του στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ προσκυνήσει τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα τοῦ χειροτονήθηκε ἱερέας στὰ Πάταρα. Στὴν ἀρχὴ ἀφιερώθηκε στὸν ἀσκητικὸ βίο κι ἔγινε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Σιῶν στὰ Μύρα τῆς Λυκίας. Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας, οἱ ἐπίσκοποι, διὰ θεϊκῆς ἀποκαλύψεως, ἀναγόρευσαν Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Νικόλαο

 

Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ἀνέπτυξε ἔντονη δράση καὶ ἐπεξέτεινε τοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὴν προστασία τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀπόρων ἱδρύοντας νοσοκομεῖα καὶ διάφορα φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα. Προικισμένος μὲ ὑψηλὸ χριστιανικὸ φρόνημα, θάρρος καὶ ζωτικότητα ἐμψύχωνε τοὺς διωκόμενους ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους χριστιανοὺς διωκόμενος καὶ ἐξοριζόμενος καὶ ὁ ἴδιος γιὰ τὴ στάση τοῦ αὐτή.

Κατὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Διοκλητιανοῦ ὑπέστη βασανιστήρια. Ὅταν ὅμως ἀνῆλθε στὸν αὐτοκρατορικὸ θρόνο ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐλευθερώθηκαν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ καὶ ἔτσι ὁ Νικόλαος ἐπανῆλθε στὸ ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἦταν προικισμένος μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας καὶ ἔσωσε πολλοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὅσο ἦταν ἐν ζωὴ ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του.

Ἀναφέρονται πλεῖστα θαύματα τοῦ Ἁγίου ὅπως ἡ ἀπελευθέρωση τῶν τριῶν στρατηλατῶν, θεραπεῖες νοσούντων καὶ ἀποκαταστάσεις φτωχῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ περίπτωση ποὺ ἔγινε πολὺ γνωστή, παρὰ τὴ θέληση τοῦ Νικολάου, ὅταν ἕνας φτωχὸς οἰκογενειάρχης, ποὺ κατοικοῦσε στὴν περιοχὴ τῆς πατρίδας τοῦ Ἁγίου, καὶ δὲν εἶχε χρήματα νὰ προικίσει τὶς τρεῖς κόρες του, σκόπευε πάνω στὴν ἀπελπισία του νὰ τὶς στείλει νὰ γίνουν πόρνες σὲ οἶκο ἀνοχῆς, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει χρήματα. Ὅταν τὸ ἔμαθε αὐτὸ ὁ Νικόλαος, ἄρχισε νὰ πηγαίνει μυστικὰ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι ἐκεῖνο τὶς νύχτες καὶ νὰ ἀφήνει σακούλια μὲ χρήματα. Σὲ τρεῖς νύχτες ἐξασφάλισε τὴν προίκα τῶν τριῶν κοριτσιῶν, ἀφήνοντας 100 χρυσὰ νομίσματα στὴν κάθε μία. Τὴν τρίτη φορὰ ὅμως, ὁ πατέρας εἶχε παραφυλάξει γιὰ νὰ δεῖ ποιὸς ἦταν ὁ ἄγνωστος εὐεργέτης, κι ἀντιλήφθηκε τὸν Ἅγιο, ποὺ τὸν παρακάλεσε νὰ μὴν τὸ ἀποκαλύψει σὲ κανέναν. Ἔτσι, οἱ τρεῖς κόρες παντρεύτηκαν κι ὁ πατέρας μετανόησε γιὰ τὴν πρόθεσή του.

 

Η Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος

Τὸ 325 μ.Χ ἔλαβε μέρος στὴν Ἃ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ ἔγινε στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας, καὶ καταπολέμησε τὶς διδασκαλίες τοῦ Ἀρείου. Λέγεται ὅτι κατὰ τὴ Σύνοδο χαστούκισε τὸν Ἄρειο καὶ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸν φυλάκισε. Ὅταν ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴ Σύνοδο, συνέχισε τὸ ποιμαντικό του ἔργο μέχρι τὰ βαθιὰ γεράματα.

 

Ἡ κοίμησή του

Ὁ ἅγιος Νικόλαος πέθανε εἰρηνικὰ στὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 330 μ. Χ. (Κατ’ ἄλλους τοῦ 345 ἢ 352 μ.Χ.) Μετὰ τὴν κοίμησή του ὀνομάστηκε «μυροβλύτης», καθὼς τὰ λείψανά του ἄρχισαν νὰ ἀναβλύζουν ἅγιο μύρο, ὅπως καὶ ἄλλων ἁγίων. Τὰ λείψανά του διατηρήθηκαν στὰ Μύρα ἕως καὶ τὸν ἑνδέκατο αἰώνα, ὅπου τὸ 1087 κάποιοι ναῦτες τὰ ἀφαίρεσαν καὶ τὰ μετέφεραν στὴν Ἰταλία, στὴν πόλη Μπάρι, ὅπου τοποθετήθηκαν στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Λέγεται ὅτι κατὰ τὴν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας ἄρχισε νὰ ἀναβλύζει τόσο πολὺ μύρο ἀπὸ τὰ ἱερὰ λείψανα, ποὺ οἱ πιστοὶ τὸ μάζευαν σὲ δοχεῖα γιὰ θεραπεία ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες, ἐνῶ ἀρκετοὶ λιποθυμοῦσαν ἀπὸ τὴν εὐωδία τοῦ μύρου αὐτοῦ.

Ἡ μνήμη τοῦ γιορτάζεται στὶς 6 Δεκεμβρίου τόσο ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία.

 

 

 

Ἀπολυτίκιο Ἁγίου Νικολάου (ἦχος δ΄)

 

«Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος

ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξε σὲ

τὴ ποίμνη σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια

δία τούτω ἐκτείσω τὴ ταπεινώσει τὰ ὑψηλὰ

τὴ πτωχεία τὰ πλούσια.

Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ

σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν».

 

Κοντάκιο Ἁγίου Νικολάου (ἦχος γ΄)

 

«Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε, ἱερουργὸς ἐνεδείχθης,

τοῦ Χριστοῦ γὰρ ὅσιε, τὸ εὐαγγέλιο πληρώσας,

ἔθηκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ λαοῦ σου,

ἔσωσας τοὺς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου,

δία τοῦτο ἠγιάσθεις,

ὡς μέγας μύστης τοῦ Θεοῦ τῆς χάριτος».

 

Μεγαλυνάριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου

 

«Μύρων ἱεράρχης προχειρισθεῖς

μυριπνόοις ἔργοις κατεμύρισας

ἀληθῶς Μύρων ἐπαρχίαν,

διὸ καὶ μύρα βλύζειν,

Νικόλαε τρισμάκαρ,

ὄντως ἠξίωσαι.

 

 

5 Σχόλια to “Άγιος Νικόλαος”

 1. Παντελής Says:

  Βοήθα …το καίκι μας …να πιάσει λιμάνι…

  Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος
  Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος
  Πρώτη εκτέλεση: Οδυσσέας Μοσχονάς, Σαμιώτης & Μαρίκα Νίνου & Νίκος Βούλγαρης & Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος & Αθανάσιος Γιαννόπουλος ( Χορωδία )

  Βάρδα κι, αράξαμε εγια-μόλα
  γεια σου καΐκι μου, Άη Νικόλα

  Ασήμι γέμισες σπαρταριστό
  και τη χαρά σε σένα τη χρωστώ
  και τη χαρά σε σένα τη χρωστώ
  Ασήμι γέμισες σπαρταριστό

  Βάρδα κι, αράξαμε εγια-μόλα
  γεια σου καΐκι μου, Άη Νικόλα

  Άντε κι αράξαμε, άγκυρα ρίχτε
  κι όλοι τα χέρια σας μ’ αγάπη σφίχτε

  Να μάσουμε τα κάτασπρα πανιά
  να βγάλουμε τα ψάρια στη στεριά
  να βγάλουμε τα ψάρια στη στεριά
  Να μάσουμε τα κάτασπρα πανιά

  Βάρδα κι, αράξαμε εγια-μόλα
  γεια σου καΐκι μου, Άη Νικόλα

  Τώρα ας τραβήξουμε στ’ αρχοντικό μας
  χαρά να δώσουμε στο σπιτικό μας

  Και στη κοπέλα μου μας αγαπά
  να δώσουμε φιλάκια ναυτικά
  να δώσουμε φιλάκια ναυτικά
  Και στη κοπέλα μου μας αγαπά

  Άιντε κι αράξαμε, εγια-μόλα
  γεια σου καΐκι μου, Άη Νικόλα

 2. Μπάμπης Says:

  Χρονια πολλα στους Νικολαους και τις Νικες,
  Χρονια πολλα σε ολους
  Χρονια πολλα σε ολα

 3. aerapatera Says:

  Ευχαριστούμε Παντελή-Μπάμπη….
  καθε καλό να έχετε…..

 4. Κώστας Βόγιας Says:

  Πως μπορω να βρω την εικόνα του Αγίου Νικολάου σε μεγάλη ανάλυση; Σας ευχαριστώ, Κώστας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: