Archive for 13 Νοεμβρίου 2011

Kυριακή Η’ Λουκά

13 Νοεμβρίου, 2011

(Λουκ. 10,25-37)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, νομικός τίς προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ,

25. πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

26. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;

27. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

28. εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

29. ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;

30. ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.

31. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν.

32. ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε.

33. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ’ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη,

34. καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ·

35. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

36. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;

37. ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

Aγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

13 Νοεμβρίου, 2011

(Σύγχρονη εγκαυστική εικόνα ,έργο του ζωγράφου-Εικονογράφου, Ανδρέα Φωκά)

Στίχοι:

Μύσας ὁ χρυσοὺς Ἰωάννης τὸ στόμα,

Ἀφῆκεν ἠμὶν ἄλλο τὰς βίβλους στόμα.

Ἀμφὶ τρίτην δεκάτην σίγησεν χρύσεα χείλη.

 

μεγάλος ατς πατέρας κα διδάσκαλος τς νατολικς ρθόδοξης κκλησίας γεννήθηκε στν ντιόχεια τ 347 μ.Χ.(κατ λλους τ 354 μ.Χ.). Πατέρας το ταν στρατηγς Σεκονδος κα μητέρα του νθοσα. Γρήγορα μεινε ρφανς π πατέρα, κα μητέρα το – χήρα τότε 20 τν – τν νέθρεψε κα τν μόρφωσε κατ τν καλύτερο χριστιανικ τρόπο. ταν εφυέστατο μυαλ κα σπούδασε πολλς πιστμες στν ντιόχεια – κοντ στν τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνια – λλ κα στν θήνα, μαζ μ τν γαπημένο το φίλο Μέγα Βασίλειο (βλέπε 1 ανουαρίου).

 

ταν ποπεράτωσε τς σπουδές του, πανλθε στν ντιόχεια κα ποσύρθηκε στν ρημο γι πέντε χρόνια, που σκήτευε προσευχόμενος κα μελετώντας τς γιες Γραφές. σθένησε μως κα πέστρεψε στν ντιόχεια, πού χειροτονήθηκε διάκονος – τ 381 μ.Χ., σ λικία 34 τν – π τν ρχιεπίσκοπο ντιοχείας Μελέτιο. ργότερα δ π τν διάδοχό του Μελετίου Φλαβιαν πρεσβύτερος σ λικία 40 τν.

 

Κατ τν ερατική του διακονία νέπτυξε λα τ ψυχικά του χαρίσματα, πύρινο θεο ζλο κα πρωτοφαν εγλωττία στ κηρύγματά του. σειε κα συγκλόνιζε τ πλήθη τς ντιόχειας κα συγκινοσε τς ψυχς τος βαθύτατα. φήμη το ατ φτασε μέχρι τ βασιλεύουσα κα τσι, τν 15η Δεκεμβρίου 397 μΧ., μ κοιν ψφο βασιλι ρκαδίου κα Κλήρου, γινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι πο διος δν πεδίωξε ποτέ. Κα π τν θέση ατ ερς Χρυσόστομος, κτς λλων, πρξε αστηρς σκητς κα δεινς ρμηνευτς τς γίας Γραφς, πως φαίνεται π τ πολλ συγγράμματα το (διασώθηκαν 804, περίπου, μιλίες του). ργο πίσης το Χρυσοστόμου εναι κα Θεία Λειτουργία, πο τελομε σχεδν κάθε Κυριακή, μ λίγες μόνο, π τότε μετατροπές.

 

ερς Χρυσόστομος κατ τ διάρκεια τς πατριαρχείας του, πρξε δυσώπητος λεγκτς κάθε παρανομίας κα κακίας. Ατ μως γινε ατια ν δημιουργήσει φοβερος χθρούς, κα μάλιστα ατν τν ατοκράτειρα Εδοξία, πειδ λεγχε τς παρανομίες της. Ατ μάλιστα, σ συνεργασία μ τν τότε Πατριάρχη λεξαδρείας Θεόφιλο (νς μοχθηρο κα σεβους νθρώπου), συγκάλεσε σύνοδο (παράνομη) π 36 πισκόπους (λοι τους πνευματικ ποπτοι κα δυσαρεστημένοι π τν γιο) στ χωρι Δρς τς Χαλκηδόνας κα πέτυχε τν καθαίρεση κα ξορία το γίου σ’ να χωρι τς Βιθυνίας. πόφαση ατ μως, τόσο ξερέθισε τ πλήθη, στε ναγκάστηκε ατ δια Εδοξία ν τν νακαλέσει π τν ξορία κα ν τν ποκαταστήσει στ θρόνο μ λλη συνοδικ θωωτικ πόφαση (402 μ.Χ.). λλ λίγο ργότερα, σεβς ατ ατοκράτειρα, κατάφερε κα πάλι ν ξορίσει τν γιο (20 ουνίου 404 μ.Χ.) στν Κουκουσ τς ρμενίας κα π κε στ Κόμανα, που μετ π πολλς κακουχίες κα λλες ταλαιπωρίες πέθανε τ 407 μ.Χ.

 

Ο Μ. Ι. Γαλανς στν Συναξαριστή του, μεταξ τν λλων, ναφέρει γι τν ερ Χρυσόστομο, τι πρξε κα ναγνωρίζεται ς πι ριστος κα δημοφιλς διδάσκαλος τς Χριστιανικς κκλησίας. Κανένας δν ξήγησε πως ατός, μ τόσο πλοτο κα τόση σαφήνεια τ νοήματα τν θείων Γραφν, οτε δ πρξε φάμιλλός του στν τοιμολογία, τν πλότητα, λλ κα στ φλόγα κα τ δύναμη τς ρητορείας. πρξε ρήτορας θαυμαστός, λογοτέχνης παράμιλλος, βαθύτατος κα διεισδυτικότατος, ψυχολόγος κα καταπληκτικς κοινωνιολόγος μ ασθημα χριστιανικς σότητας, χωρς προνομιούχους, μ καθολικ δελφότητα. νήκει σ’ ατος πο φαίνονται «ς φωστρες ν κόσμω» (Πρς Φιλιππησίους, 6′ 15.). Δηλαδ σν φωτειν στέρια μέσα στν κόσμο.

 

Ν σημειώσουμε δ, τι ερς Χρυσόστομος πέθανε τν 14η Σεπτεμβρίου, λλ λόγω ορτς τς ψώσεως το Τιμίου Σταυρο μετατέθηκε ορτ τς μνήμης το τν 13η Νοεμβρίου. πίσης τν 15η Δεκεμβρίου ορτάζουμε τν χειροτονία του σ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τν 27η ανουαρίου τν νακομιδ τν λειψάνων του, λλ μνήμη το ορτάζεται κα τν 30η ανουαρίου μαζ μ τν Μέγα Βασίλειο κα τν γιο Γρηγόριο τν Θεολόγο. Κα τέλος τν 26η Φεβρουαρίου ορτάζουμε τν μνήμη τς χειροτονίας του σ πρεσβύτερο.

 

Ἀπολυτίκιον

χος πλ. δ’.

το στόματός σου καθάπερ πυρσς κλάμψασα χάρις,

 τν οκουμένην φώτισεν,

 φιλαργυρίας τ κόσμω θησαυρος ναπέθετο,

 τ ψος μν τς ταπεινοφροσύνης πέδειξεν.

 λλ σος λόγοις παιδεύων,

 Πάτερ, ωάννη Χρυσόστομε,

 πρέσβευε τ Λόγω Χριστ τ Θε,

 σωθναι τς ψυχς μν.

 

Κοντάκιον

χος πλ. δ’. Τν πρ μν.

κ τν ορανν δέξω τν θείαν χάριν

, κα δι τν σν χειλέων,

 πάντας διδάσκεις,

 προσκυνεν ν Τριάδι τν να Θεόν,

 ωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε σιε,

παξίως εφημομεν σε

· πάρχεις γρ καθηγητής, ς τ θεία σαφν.

(Πηγή:Ορθόδοξος Συναξαριστής)

Ο γέρων Πολύκαρπος στην είσοδο προς το αρχονταρίκι της Διονυσίου

13 Νοεμβρίου, 2011