Archive for 3 Οκτωβρίου 2011

Καλή εβδομάδα ! ! !

3 Οκτωβρίου, 2011

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης -πολιούχος των Αθηνών-

3 Οκτωβρίου, 2011

Ἔρωτι φλεγόμενος τού σου Δεσπότου,

τὴ φλογὶ παρέδωκας σαυτὸν ἠδέως.

Τρίτη Ὀκτωβρίοιο θᾶνε Διονύσιος.

………………………………………….

Τέμνη κεφαλήν· καὶ τὸ λοιπὸν ὡς μέγα!

Ἄρας γὰρ αὐτήν, Διονύσιε τρέχεις.

Τμηθεῖς Διονύσιε τρίτη κεφαλὴν θέες αἴρων.

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Ἔζησε καὶ μαρτύρησε τὰ χρόνια ποὺ αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δομετιανός. Διακρίθηκε γιὰ τὴ φιλοσοφική του κατάρτιση κὰ τὴ βαθιά του καλλιέργεια.

 

Ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ μέλος τῆς Βουλῆς τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τὸ κήρυγμα ὅμως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἄγγιξε τὴν παιδευμένη καὶ εὐαίσθητη ψυχή του καὶ βαπτίσθηκε. Ἀργότερα διαδέχθηκε στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῶν Ἀθηνῶν τὸν εὐσεβῆ Ἰερόθεο. Ἐπιβραβεύθηκε ἀπὸ τὸ θεὸ γιὰ τὴ χριστιανική του δράση μὲ τὸ χάρισμα νὰ ἐπιτελεῖ θαύματα.

 

Περιόδευσε σὲ πολλὰ μέρη τῆς Δύσης, ὅπου κήρυξε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο καὶ ἑρμήνευσε τὶς ἱερὲς γραφές. Ὅταν ἔφθασε στὸ Παρίσι συνελήφθη καὶ ἀργότερα ἀποκεφαλίσθηκε. Μαζί του μαρτύρησαν καὶ δύο μαθητές του, ὁ Ρουστικὸς καὶ ὁ Ἐλευθέριος. Ὁ ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ μὴ θάψει κανεὶς τὰ ἅγια λείψανα τῶν μαρτύρων, ὅμως κάποιοι χριστιανοὶ τὰ φύλαξαν καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρχε πλέον φόβος τὰ ἐνταφίασαν μὲ τιμές.

 

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὑπῆρξε συγγραφέας πλήθους θεολογικῶν συγγραμμάτων, ἀπὸ τὰ ὅποια παραθέτουμε σὲ μετάφραση ὁρισμένα λόγια του, σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγιότητα, τὴ Βασιλεία καὶ τὴν Κυριότητα τοῦ Θεοῦ: «Ἁγιότητα, λοιπόν, εἶναι κατὰ τὴ γνώμη μας ἡ καθαρότητα ἡ ἀσημάδευτη ἀπὸ ὁποιοδήποτε μίασμα, ἡ πλήρης καὶ ὁλότελα ἄσπιλη. Βασιλεία εἶναι ἡ τακτοποίηση κάθε ὁρίου, κάθε τάξης, κανονισμοῦ, κατάστασης . Κυριότητα δὲν εἶναι μόνο ἡ ὑπεροχὴ πάνω στοὺς χειρότερους, ἄλλο καὶ ἡ συνολικὴ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ πλήρης ὁλοκτησία, καθὼς καὶ ἡ ἀληθινὴ καὶ ἀμετάβλητη βεβαιότητα. Γὶ΄ αὐτὸ καὶ ἡ κυριότητα ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ «κύρος» καὶ τὸ «κύριο» καὶ τὸ «κυρίευαν». Θεότητα εἶναι ἡ πρόνοια ποὺ θεᾶται τὰ πάντα καὶ μὲ τέλεια ἀγαθότητα «περιθέει» (περιέχει) καὶ συνέχει τὰ πάντα, τὰ γεμίζει μὲ τὸν ἑαυτό της καὶ ὑπερέχει ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀπολαμβάνουν τὰ δῶρα τῆς πρόνοιας τῆς» (Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, «Περὶ Θείων Ὀνομάτων». Ἐκδόσεις Π. Πουρναρό).

 

Περισσότερες καὶ πιὸ συγκεκριμένες ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου δὲν ἔχουμε πλὴν αὐτῶν τῶν λίγων ποὺ προαναφέραμε. Τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἀναφέρουν ὁρισμένοι Συναξαριστὲς ἀνήκουν στὰ πλαίσια τῆς παραδόσεως καὶ μόνο.

 

Ὕστερα ἀπὸ τὴν μὲ ἀριθμ. 22/30 Σεπτεμβρίου 1999 μ.Χ. ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου συμπεριελήφθηκε νὰ τιμᾶται ἐπιπρόσθετα καὶ στὶς 12 Ὀκτωβρίου ὅπου καὶ ὁρίσθηκε νὰ τιμᾶται ἡ Σύναξη τῶν ἐν Ἀθήναις Ἁγίων.

 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος δ’.

Χρηστότητα ἐκδιδαχθεῖς, καὶ νήφων ἐν πάσιν,

ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος,

ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τὰ ἀπόρρητα,

καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον τετέλεκας,

Ἱερομάρτυς Διονύσιε.

Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ, σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸ συνάναρχον Λόγον.

Ἀγρευθεις τῷ τοῦ Παύλου Πάτερ κηρύγματι,

ὑφηγητὴς ἀνεδείχθης τῶν ὑπὲρ νοῦν δωρεῶν,

διαvoiα ὑψηλὴ καλλωπιζόμενος,

τῶν γὰρ ἀΰλων οὐσιῶν, τὰς ἀρχὰς μυαταγωγεῖς,

ὡς μύστης τῶν ἀπορρήτων,

καὶ τῆς σοφίας ἐκφάντωρ, Ἱερομάρτυς Διονύσιε.

Κοντάκιον

Ἦχος πλ. δ’. Τὴ ὑπερμάχω.

Ὡς τῶν ἀρρήτων μυητὴν καὶ ὑφηγήτορα

Καὶ τῶν ἀΰλων οὐσιῶν ἱεροφάντορα

Ἀνυμνοῦμεν σὲ ἀξίως Ἱερομάρτυς.

Ἀλλ’ ὡς πλήρης της τοῦ Πνεύματος ἐλλάμψεως

Τῆς σῆς χάριτος μετάδος ταῖς ψυχαῖς ἠμῶν Τῶν βοώντων σοί,

χαίροις Πάτερ Διονύσιε.

(Πηγή:Ορθόδοξος Συναξαριστής)

Κρήνη (στον περίβολο της Ι.Μ.Ιβήρων)

3 Οκτωβρίου, 2011

Κιόσκι έξω απο την Ι.Μ.Ιβήρων

3 Οκτωβρίου, 2011

Η παραλία της ΄΄Καλιάγρας΄΄(στο βάθος διακρίνεται η Ι.Μ.Σταυρονικήτα)

3 Οκτωβρίου, 2011